۱۳۹۶ آذر نور روزانه های پیشین

۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - اول تسالونيكيان ٦:٥

پس مانند ديگران نباشيم، كه بخواب رفته اند، اما هوشيار و خويشتندار باشيم.

۱۳۹۶/۰۹/۲۴ - يوحنا١٤:١

كلمه جسم پوشيد و در ميان ما ساكن شد. ما شاهد بر جلال او بوده ايم، جلالى شايسته پسر يگانه پدر، پر از فيض و راستى.

۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - روميان ٥:١٤

يك نَفَر يك روز را از روزهاى ديگر مهمتر ميداند حال آنكه شخص ديگرى همه را يكسان ميشمارد. هر كس بايد در عقيده خود كاملن خاطرجمع باشد.

۱۳۹۶/۰۹/۲۲ - روميان ٣٨:٨-٣٩

زيرا يقين دارم كه نه موت و نه حيات، نه فرشتگان و نه نيروها و نه قدرتهاى فوق بشرى، نه پيشامدهاى امروز و نه وقايع فردا، نه قدرتهاى آسمانى و نه بلندى و نه پستى و خلاصه هيچ چيز در تمام آفرينش نميتواند ما را از محبتى كه خدا در خداوند ما عيسى مسيح آشكار نموده جدا سازد.

۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - يوحنا١٤:٤

اما هر كس از آبى كه من ميبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زيرا آن آبى كه به او ميدهم در درون او به چشمه اى تبديل خواهد شد كه تا حيات جاودان خواهد جوشيد.

۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - يوحنا ١٧:٣

زيرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد كه جهانيان را محكوم نمايد بلكه تا آنان را نجات بخشد.

۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - يوحنا ١٦:٣

زيرا خدا جهانيان را آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه به او ايمان بياورد هلاك نگردد بلكه صاحب حيات جاودان شود.

۱۳۹۶/۰۹/۱۸ - مزمور ٨:٣

نجات از آن خداوند است و بركت تو بر قوم تو ميباشد.

۱۳۹۶/۰۹/۱۷ - فيليپيان ١٠:٢-١١

تا اينكه همه موجودات در آسمان و روى زمين و زير زمين با شنيدن نام عيسى به زانو درآيند و همه براى جلال خداى پدر، با زبان خود اعتراف كنند كه عيسى مسيح، خداوند است.

۱۳۹۶/۰۹/۱۶ - فيليپيان ٩:٢

از اين جهت خدا او را بسيار سرافراز نمود و نامي را كه مافوق از جميع نامها است به او عطا فرمود.

۱۳۹۶/۰۹/۱۵ - فيليپيان ٧:٢-٨

بلكه (عيسى) خود را از تمام مزاياى آن محروم نموده بصورت يك غلام درآمد و شبيه انسان شد. چون او بشكل انسان در ميان ما ظاهر گشت، خود را پست تَر ساخت و از روى اطاعت حاضر شد مرگ — حتى مرگ بر روى صليب را بپذيرد.

۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - فيليپيان ٥:٢-٦

طرز فكر شما درباره زندگي بايد مانند طرز فكر عيسى مسيح باشد: اگر چه او از ازل داراى الوهيت بود، ولى راضى نشد كه برابرى با خدا را به هر قيمتى حفظ كند.

۱۳۹۶/۰۹/۱۳ - روميان ١٦:١

زيرا من از انجيل خجل نيستم؛ از آنرو كه انجيل، قدرت خداست براى نجات هر كس كه به آن ايمان آورد، اول يهوديان و سپس غيريهوديان.

۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - متى ٢٢:١-٢٣

اين همه واقع شد تا آنچه خداوند بوسيله نبى إعلام فرموده بود به انجام رسد:"باكره اى آبستن شده، پسرى خواهد زاييد كه عمانوئيل- يعنى خدا با ما- خوانده خواهد شد."

۱۳۹۶/۰۹/۱۱ - متى ٢١:١

او(مريم) پسرى بدنيا خواهد آورد و تو او را عيسى خواهى ناميد؛ زيرا او قوم خود را از گناهانشان رهايي خواهد داد.

۱۳۹۶/۰۹/۱۰ - متى ٢٠:١

يوسف هنوز در اين فكر بود كه فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت:"اى يوسف پسر داود، از بردن مريم به خانه خود نترس، زيرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است."