ธันวาคม 2560 คลัง

11 12 2560 - ยอห์น 3:17

พระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ เพื่อตัดสินลงโทษโลกนี้ แต่เพื่อช่วยโลกนี้ให้รอดพ้น

10 12 2560 - ยอห์น 3:16

เพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับมนุษย์ในโลกนี้มาก จนถึงขนาดยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญสิ้น แต่จะมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป

9 12 2560 - เพลงสดุดี 3:8

ความรอดพ้นมาจากพระยาห์เวห์ ขอพระองค์อวยพรคนของพระองค์ด้วยเถิด

8 12 2560 - ฟิลิปปี 2:10-11

เพื่อทุกๆ คนที่อยู่ในสวรรค์ก็ดี ในโลกนี้ก็ดี หรือใต้โลกนี้ก็ดี จะได้คุกเข่าลงให้เกียรติกับพระเยซู ทุกๆ คนจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์คือองค์เจ้าชีวิต แล้วพระเจ้าพระบิดาก็จะได้รับเกียรติยศ

7 12 2560 - ฟิลิปปี 2:9

นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ยกพระเยซูขึ้นสูงที่สุด และให้ชื่อกับพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าชื่อทั้งหมด

6 12 2560 - ฟิลิปปี 2:7-8

แต่พระองค์ได้ทิ้งความเป็นตัวของพระองค์เองไปจนหมด คือยอมรับสภาพเป็นทาส และได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อพระองค์ได้มาปรากฏตัวในร่างมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ถ่อมตัวของพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่าง จนทำให้พระองค์ต้องตาย คือตายบนไม้กางเขน

5 12 2560 - ฟิลิปปี 2:5-6

ให้พวกคุณคิดแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์คือ ถึงแม้พระองค์จะมีสภาพเป็นพระเจ้า พระองค์ก็ไม่ได้คิดที่จะใช้ความเท่าเทียมกับพระเจ้าของพระองค์เพื่อผลประโยชน์ของพระองค์เองเลย

4 12 2560 - โรม 1:16

ผมไม่ละอายเกี่ยวกับข่าวดีนี้หรอก เพราะข่าวดีนี้เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยชีวิตทุกคนที่ไว้วางใจให้รอด ช่วยพวกยิวก่อน แล้วต่อมาก็ช่วยคนที่ไม่ใช่ยิวด้วย

3 12 2560 - มัทธิว 1:22-23

เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นไปตามที่องค์เจ้าชีวิตเคยพูดผ่านมาทางผู้พูดแทนพระเจ้าที่ว่า “จะมีหญิงพรหมจารีตั้งท้อง และคลอดลูกชาย ซึ่งคนจะเรียกเขาว่า อิมมานูเอลd ที่แปลว่า ‘พระเจ้าอยู่กับเรา’”

2 12 2560 - มัทธิว 1:21

มารีย์จะคลอดลูกชาย ให้ตั้งชื่อเด็กนั้นว่า ‘เยซู’ เพราะเขาจะช่วยคนของเขาให้พ้นจากบาปต่างๆ ของพวกเขา”

1 12 2560 - มัทธิว 1:20

ในขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตขององค์เจ้าชีวิตมาเข้าฝันโยเซฟ และบอกว่า “โยเซฟ ลูกหลานของดาวิดไม่ต้องกลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาหรอก เพราะเด็กในท้องของเธอนั้น เกิดจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์