اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آب! هديه اى گرانبها براى خستگان و تشنگان. آب! عاملى ضرورى و احيا كننده كه همه ما به آن نيازمنديم. با اين وجود، عيسى بما آبى را تقديم ميكند كه ما مجبور به حمل يا تصفيه آن نيستيم. خير، اين آبى است كه از درون ما ميجوشد. اين همان آبى است كه روح القدس برايمان به ارمغان مى آورد. و اين آب بما حيات جاودان ميبخشد كه آغازش الان و تا به ابد ادامه مي يابد.

Thoughts on Today's Verse...

Water! That precious gift for the tired and thirsty. Water! That essential refreshment we all need. Jesus, however, offers water we don't have to carry or purify. No, this is water that wells up within us. This is the water that the Holy Spirit brings us. This is the water that gives us eternal life that starts now and lasts forever!

دعای من

اى پدر، ميدانم هنگاميكه به عيسى ايمان آوردم، او روح القدس را فرستاد تا در من زندگى كند. خواهش من اينست كه اراده سركش و تمايلات گناه آلودم را بوسيله قدرت روحت مغلوب نمايى و زندگى من منعكس كننده خوشى و اطمينانى باشد كه حضور احياكننده ات در من پديد مى آورد. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Father, I know Jesus sent the Holy Spirit to live in me when I became a Christian. I ask that my stubborn will and that my sinful desires can be overcome with the Spirit's power, and that my life will display the joy and confidence that your refreshing presence brings. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of يوحنا١٤:٤

نظرات