ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ภาพที่ยอดเยี่ยมภาพหนึ่งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคือ พระเจ้ายื่นมือขวาของพระองค์ ซึ่งมีฤทธานุภาพ และทรงทำการยิ่งใหญ่เพื่อคนของพระองค์ บ่อยครั้งที่ชาวอิสราเอลต้องเจอปัญหาหรือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ แต่เมื่อคนของพระเจ้าวางใจใจพระองค์อย่างแท้จริง พระเจ้าก็ให้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

Thoughts on Today's Verse...

One of the great images of the Old Testament is that of God stretching out his right hand with power and doing mighty things for his people. So often, Israel faced a larger and more experienced foe. Yet when his people fully trusted in him, he gave them great victory.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผู้ยิ่งใหญ่ในความบริสุทธิ์ ขอทรงยึดข้าพระองค์ไว้และให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยอำนาจและพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงทำลายอำนาจของศัตรูของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้่าหาญในพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Father, great in holiness and majesty, please uphold and strengthen me with your power and grace. Thank you for shattering the power of my greatest enemy. Please give me courage in you. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of Exodus 15:6

ความคิดเห็น