ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ที่พระคัมภีร์ไม่เคยบอกแค่ว่าพระเจ้ารักเรา แต่พระคัมภีร์บอกว่า "พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์..." "ในความรักนี้ ไม่ใช่ความรักที่เรารักพระเจ้า แต่เป็นความรักที่พระเจ้ารักเราและให้..." "เพราะพระเจ้าทรงรักโลกนี้ จนได้ประทาน..." ความรักเป็นมากกว่าอารมณ์ หรือความตั้งใจ ความรักที่แท้จริง ความรักที่เป็นการไถ่ ความรักในแบบพระเจ้าเป็นความรักที่มีกรกระทำ เป็นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พระเยซูทำมากกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเรา พระองค์สละทุกสิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทำในเวลาที่เราต้องการในสิ่งนั้นมากที่สุด พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ในขณะที่เราเป็นคนบาป

Thoughts on Today's Verse...

Interestingly, the Bible doesn't ever just say that God loves us. Instead, it says: "God demonstrated his love..." "In this is love, not that we loved God but that God loved us and gave..." "For God so loved the world that he gave..." Love is more than emotion or intention. True love, redemptive love, God-styled love is active; it does something. For us, Jesus did more than something; he sacrificed everything. What's more, he did it when we most needed it. He demonstrated his love when we were sinners!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะสิ่งที่ทรงทำเพื่ือข้าพระองค์ เพราะทรงเป็นผู้ที่พระองค์เป็น เพราะคำสัญญาที่ทรงมีให้ เพราะความสัตย์ซื่อที่ทรงมี และเหนือสิ่งอื่นใด พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระเยซูที่สำแดงความรักว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากแค่ไหน ขอทรงโปรดให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะแสดงความรักโดยการรับใช้และการให้แก่ผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทำ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for loving me. I love you. I love you for what you've done. I love you for who you are. I love you for your promises. I love you for your faithfulness. Most of all, dear Father, I love you because of Jesus who showed me just how much you love me. Please empower me to show my love by serving and giving to others as Jesus did. In his name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of Romans 5:8

ความคิดเห็น