ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ากำลังพูดข้อความนี้กับเยเรมีย์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเยรูซาเล็ม แต่พระสัญญานี้ก็เป็นความจริงสำหรับเราในแบบพิเศษเช่นกัน พระเจ้าอยากให้เราเรียกหาพระองค์ บ่อยครั้งที่พระองค์รอให้เราขอจากพระองค์ก่อนที่จะอวยพรเราในสิ่งที่พระองค์อยากให้แก่เรา แต่เราก็ขาดความเข้าใจและขาดความสามารถที่จะรับเอาความจริงอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์ยิ่งใหญ่และมีสง่าราศีมากเกินกว่าเราจะเข้าใจในพระคุณของพระองค์ทั้งหมดได้

Thoughts on Today's Verse...

This was originally spoken to Jeremiah about the fate of Jerusalem. However, this promise is true in special ways for us as well. God wants us to call to him. God often waits for us to ask before he blesses us what he longs to give us. Yet we lack the ability to comprehend and receive all the great truth about God. He is simply too big and too glorious for us to fully apprehend him in his grace.

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงงดงามและอยู่เหนือความเข้าใจของข้าพระองค์ พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดทำให้โลกนี้ประหลาดใจโดยเสด็จมาในวันที่ทุกคนไม่คาดคิด ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father and Almighty God, you are breath-taking and beyond my ability to comprehend. Dear Father, please bewilder the world by coming on a day everyone least expects it. I do long to know you better, dear Father. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of Jeremiah 33:2-3

ความคิดเห็น