۱۳۷۵ اردیبهشت نور روزانه های پیشین

۱۳۷۵/۰۳/۱۱ - لوقا ۳۱:۵-۳۲

عیسی در جواب ایشان گفت:«تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان. و نیامده ام تا عادلان بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم.»

۱۳۷۵/۰۳/۱۰ - اعمال رسولان۳۰:۵

خدای پدران ما آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید.

۱۳۷۵/۰۳/۰۹ - اعمال رسولان۲۹:۵

پطرس و رسولان در جواب گفتند:«خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود!»

۱۳۷۵/۰۳/۰۸ - متی ۲۸:۵

لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دَم در دل خود با او زنا کرده است.

۱۳۷۵/۰۳/۰۷ - لوقا۲۷:۵

از آن پس بیرون رفته باجگیری را که لاوی نام داشت بر باجگاه نشسته دید. او را گفت،«از عقب من بیا». در حال همه چیز را ترک کرده برخاست و در عقب وی روانه شد.

۱۳۷۵/۰۳/۰۶ - لوقا ۲۶:۵

و حیرت همه را فرو گرفت و خدا را تمجید می نمودند و خوف بر ایشان مستولی شده گفتند، «امروز چیزهای عجیب دیدیم.»

۱۳۷۵/۰۳/۰۵ - یوحنا ۲۵:۵

آمین آمین به شما میگویم که ساعتی می آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد.

۱۳۷۵/۰۳/۰۴ - غلاطیان۲۴:۵

و آنانیکه از آن مسیح می باشند جسم را با هوس ها و شهواتش مصلوب ساخته اند.

۱۳۷۵/۰۳/۰۳ - ۲۳:۵اول تسالونیکیان

اما خود خدای سلامتی شما را بالکل مقدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما تماماً بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح.

۱۳۷۵/۰۳/۰۲ - غلاطیان ۲۲:۵-۲۳

لیکن ثمره روح، محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزگاری است که هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست.

۱۳۷۵/۰۳/۰۱ - دوم قرنتیان ۲۱:۵

زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.

۱۳۷۵/۰۲/۳۱ - یعقوب ۲۰:۵

بداند(بخاطر داشته باشد) هر که گناهکار را از ضلالت(گمراهی) راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است.

۱۳۷۵/۰۲/۳۰ - مرقس ۱۹:۵

اما عیسی وی را ( مردی که از او روح های بد را اخراج کرده بود) اجازت نداد بلکه بدو گفت:«به خانه نزد خویشان خود برو و ایشانرا خبر داده از آنچه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده است.»

۱۳۷۵/۰۲/۲۹ - لوقا ۱۸:۵

که ناگاه چند نفر شخصی مفلوج را بر بستری آوردند و میخواستند او را داخل کنند تا پیش روی وی(عیسی) بگذارند.

۱۳۷۵/۰۲/۲۸ - دوم قرنتیان ۱۷:۵

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه ای است؛ چیزهای کهنه درگذشت، اینکه همه چیز تازه شده است.

۱۳۷۵/۰۲/۲۷ - متی ۱۶:۵

همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتاید تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند.

۱۳۷۵/۰۲/۲۶ - افسسیان ۱۵:۵

پس باخبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است.

۱۳۷۵/۰۲/۲۵ - عاموس۱۴:۵

نیکویی را بطلبید و نه بدی را، تا زنده بمانید و بدین منوال یَهْوِه خدای لشکرها با شما خواهد بود، چنانکه می گویید.

۱۳۷۵/۰۲/۲۴ - اول یوحنا۱۳:۵

این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید.

۱۳۷۵/۰۲/۲۳ - اول تسالونیکیان ۱۲:۵

اما ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شما را نصیحت میکنند.

۱۳۷۵/۰۲/۲۲ - مزمور ۱۱:۵

و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهندنمود. زیرا ملجای ایشان تو هستی و آنانیکه اسم تو را دوست میدارند، در تو وجد خواهند نمود.

۱۳۷۵/۰۲/۲۱ - جامعه ۱۰:۵

آنکه نقره را دوست میدارد، از نقره سیر نمیشود و هر که توانگری را دوست دارد، از دَخل سیر نمیشود. این نیز بطالت است.

۱۳۷۵/۰۲/۲۰ - اول تسالونیکیان ۹:۵-۱۰

زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات بوسیله خداوند ما عیسی مسیح. که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده،‌همراه وی زیست کنیم.

۱۳۷۵/۰۲/۱۹ - رومیان ۸:۵

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند؛ از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

۱۳۷۵/۰۲/۱۸ - اول پطرس ۷:۵

و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر میکند.

۱۳۷۵/۰۲/۱۷ - تثنیه ۶:۵-۷

«من هستم یِهْوِه خدای تو، که تو را از زمین مصر، از خانه بندگی بیرون آوردم. تو را به حضور من خدایان دیگر نباشند.»

۱۳۷۵/۰۲/۱۶ - رومیان ۵:۵

و امید باعث شرمساری نمیشود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد، ریخته شده است.

۱۳۷۵/۰۲/۱۵ - میکاه ۴:۵

و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریایی اسم یَهْوِه خدای خویش، گَلِهٔ خویش را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد، زیرا که او الآن تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد. و او سلامتی خواهد بود.

۱۳۷۵/۰۲/۱۴ - مزمور۳:۵

ای خداوند، صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید؛ بامدادان دعای خود را نزد تو آراسته میکنم و انتظار میکشم.

۱۳۷۵/۰۲/۱۳ - جامعه ۲:۵

با دهان خود تعجیل منما و دلت برای گفتن سخنی به حضور خدا نشتابد، زیرا خدا در آسمان است و تو بر زمین هستی، پس سخنانت کم باشد.

۱۳۷۵/۰۲/۱۲ - رومیان ۱:۵

پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح.