۱۳۸۱ مرداد نور روزانه های پیشین

۱۳۸۱/۰۶/۰۹ - مزمور ۶:۹۵-۷

بیایید عبادت و سُجدِه نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم؛ زیرا که او خدای ما است و ما قومِ مَرتَع و گله دست او میباشیم.

۱۳۸۱/۰۶/۰۸ - افسسیان۱۹:۲

پس از این ببعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا.

۱۳۸۱/۰۶/۰۷ - غلاطیان ۲۸:۳

هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید.

۱۳۸۱/۰۶/۰۴ - روميان ٤:١٢-٥

درست همانطور كه بدن انسان اعضاى مختلف دارد، بدن مسيح يعنى كليسا نيز اعضاى گوناگون دارد. هر يك از ما عضوى از بدن او هستيم و براى تكميل آن لازم ميباشيم و مسئوليت و وظيفه اى مشخص در آن داريم. اما در كل، همه به يكديگر تعلق داريم و به يكديگر نيازمنديم.

۱۳۸۱/۰۶/۰۳ - مزمور ١٦٥: ١١٩

آنانيكه احكام تو را دوست دارند از سلامتى كامل برخوردارند و هيچ چيز باعث لغزش آنان نخواهد شد.

۱۳۸۱/۰۶/۰۲ - مزمور ١:١١٦-٢

خداوند را دوست ميدارم زيرا فرياد و ناله مرا ميشنود و به درخواست من گوش ميدهد. پس تا آخر عمر نزد او دعا خواهم كرد.

۱۳۸۱/۰۶/۰۱ - مزمور ١٨:٩٤-١٩

وقتى فرياد زدم كه پايهايم ميلغزند تو اى خداوند رحيم، به فريادم رسيدى و نگذاشتى بيفتم. هنگاميكه فكرم ناراحت و دلم بيقرار است، اى خداوند، تو مرا دلدارى ميدهى و به من آسودگى خاطر ميبخشى.

۱۳۸۱/۰۵/۳۰ - مزمور ٨:٤٢

خداوندا در طى روز مرا مورد لطف و رحمت خود قرار ده تا هنگاميكه شب فرا ميرسد سرودى براى خواندن داشته باشم و نزد خداى حيات خود دعا كنم.

۱۳۸۱/۰۵/۲۹ - مزمور٨:١٦

خداوند هميشه با من است. او در كنار من است و هيچ چيز نميتواند مرا بلرزاند.

۱۳۸۱/۰۵/۲۸ - اول يوحنا ١٢:٥

هر كه پسر را دارد حيات را دارد و هر كه پسر خدا را ندارد حيات را نيافته است.

۱۳۸۱/۰۵/۲۷ - فيليپيان ٢١:١

چون براى من زندگى فرصتى است براى خدمت به مسيح و مرگ بمعناى رفتن به نزد او ميباشد.

۱۳۸۱/۰۵/۲۶ - دوم قرنتيان ١٧:١٠-١٨

چنانكه كلام خدا ميفرمايد" هر كه بخواهد فخر كند به خداوند فخر نمايد." زيرا خودستائى، شخص را در حضور خدا مقبول نميسازد، بلكه فقط وقتى خداوند از كسى تعريف نمايد مورد پسند اوست.

۱۳۸۱/۰۵/۲۵ - دوم قرنتيان ١:٧

اى عزيزان، اين وعده ها بما داده شده است، پس ما چقدر بايد خود را از هر چيزى كه جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاك كنيم و با خداترسى خود را كاملن مقدس سازيم.

۱۳۸۱/۰۵/۲۴ - روميان ٨:١٤

اگر زيست ميكنيم، براى خداوند زندگى مينماييم و اگر بميريم براى خداوند مى ميريم. پس خواه زنده خواه مرده متعلق به خداوند هستيم.

۱۳۸۱/۰۵/۲۳ - مكاشفه ٢٠:٣و١٤

اين است سخنان "آمين"، آن شاهد امين و راستين و نخستين منشأ تمام خلقت خدا... " من پشت در ايستاده در را ميكوبم. اگر كسى صداى مرا بشنود و در را باز كند وارد ميشوم و با او شام خواهم خورد و او نيز با من".

۱۳۸۱/۰۵/۲۲ - افسسيان ١٠:٢

زيرا ما مصنوع دست او هستيم و خدا ما را در مسيح عيسى از نو آفريده است تا آن كارهاى نيكويى را كه او قبلن براى شما مقدر فرمود كه انجام دهيم، بجا آوريم.

۱۳۸۱/۰۵/۲۱ - اول قرنتيان ١٩:٦-٢٠

آيا نميدانيد بدن شما معبد روح القدس است كه خداوند بشما بخشيده است و در شما ساكن است؟ علاوه بر اين شما ديگر صاحب بدن خود نيستيد، زيرا به قيمت گزافى خريده شده ايد. پس بدنهاى خود را براى جلال خدا بكار ببريد.

۱۳۸۱/۰۵/۲۰ - مزمور ١٤:١١٩

همانگونه كه يك شخص از داشتن ثروتهاى عظيم لذت ميبرد، من نيز از پيروى نمودن اوامر تو مسرور ميشوم.(ترجمه مترجم)

۱۳۸۱/۰۵/۱۹ - مزمور 46:1

خدا پناهگاه و قوت ما است! او مددكارى است كه در سختيها فورن به كمك ما ميشتابد.

۱۳۸۱/۰۵/۱۸ - لوقا ٦:١٢-٧

آيا قيمت پنج گنجشك دو ريال نميباشد؟ اما هيچكدام از آنها از نظر خدا دور نيست. علاوه بر اين حتى موهاى سر شما تمامن شمرده شده است. هيچ نترسيد، شما از گنجشك هاى بيشمار بيشتر ارزش داريد!

۱۳۸۱/۰۵/۱۷ - مزامير ٤:١٤٩

زيرا خداوند از قوم خود راضى است و فروتنان را نجات ميبخشد.

۱۳۸۱/۰۵/۱۶ - اشعیا ۲۲:۳۳

زیرا خداوند داور ما است. خداوند شریعت دهنده ما است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد.

۱۳۸۱/۰۵/۱۵ - مزمور ۱۶۰:۱۱۹

جمله کلام تو راستی است و تمامی داوری عدالت تو تا ابدالآباد است.

۱۳۸۱/۰۵/۱۴ - مزمور ۱۳۰: ۱۱۹

کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند.

۱۳۸۱/۰۵/۱۳ - ارميا ٢:٣٣-٣

خداوند که این کار را میکند و خداوند که آنرا مصور ساخته، مستحکم میسازد و اسم او یهوه است چنین میگوید: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت.

۱۳۸۱/۰۵/۱۲ - اول سموئيل ٧:١٦

چونکه خداوند مثل انسان نمینگرد، زیرا که انسان به ظاهر مینگرد و خداوند به دل مینگرد.

۱۳۸۱/۰۵/۱۱ - يعقوب٢٢:١

تنها شنوندگان كلام نباشيد، و خود را فريب ندهيد، بلكه به إنچه ميگويد عمل كنيد.

۱۳۸۱/۰۵/۱۰ - مزمور 119:114

تو پناهگاه و سپر من هستى؛ اميد من به وعده توست.