۱۳۸۲ شهریور نور روزانه های پیشین

۱۳۸۲/۰۷/۰۸ - اول پطرس ۸:۱-۹

که او را اگر چه ندیده اید محبت می نمایید و الآن اگر چه او را نمی بینید، لکن بر او ایمان آورده، وجد می نمایید با خرمّی ای که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است، و انجام ایمان خود یعنی نجات جان خویش را می یابید.

۱۳۸۲/۰۷/۰۷ - اول تواریخ ایام ۱۰:۱۶

در نام قدوس او فخر کنید؛ دل طالبان خداوند شادمان باشد.

۱۳۸۲/۰۷/۰۶ - اول پطرس ۱۸:۳

زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد.

۱۳۸۲/۰۷/۰۵ - زکریا ۲۱:۸

و ساکنان یک شهر به شهر دیگر رفته، خواهند گفت: بیایید برویم تا از خداوند مسئلت نماییم و یهوه صبایوت ( خدای قادر مطلق)‌ را بطلبیم و من نیز خواهم آمد.

۱۳۸۲/۰۷/۰۴ - نحمیا ۶:۹

تو به تنهایی یهوه هستی. تو فلک و فلک الافلاک و تمامی جنود (لشکرهای ) آنها را و زمین را و هر چه بر آن است و دریاها را و هر چه در آنهاست ، ساخته ای و تو همه اینها را حیات می بخشی و جنود آسمان تو را سجده میکنند.

۱۳۸۲/۰۷/۰۳ - دوم پطرس ۲۱:۱

زیرا که نبوّت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.

۱۳۸۲/۰۷/۰۲ - امثال ۲۰:۲۶

از نبودن هیزم آتش خاموش میشود؛ از نبودن نمّام (غیبتگو) منازعه ساکت میگردد.

۱۳۸۲/۰۷/۰۱ - مزمور ۹:۷۹

ای خدای نجات دهنده ما، بخاطر جلال نام خود؛ ما را یاری فرما و ما را نجات ده و بخاطر نام خود گناهان ما را بیامرز.

۱۳۸۲/۰۶/۳۱ - متی ۲۲:۱۳

[عیسی فرمود]« و آنکه در میان خارها ریخته شد آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت، کلام را خفه کند و بی ثمر گردد.»

۱۳۸۲/۰۶/۳۰ - مراثی ارمیا ۲۱:۵

ای یهوه (خداوند) ما را به سوی خود برگردان و بازگشت خواهیم کرد و ایّام ما را مثل زمان سلف (گذشته) تازه کن.

۱۳۸۲/۰۶/۲۹ - اعمال رسولان ۲۷:۱۷

[پولس رسول فرمود]«تا خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص (جستجو) کرده بیابند با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیست.

۱۳۸۲/۰۶/۲۸ - افسسیان ۲۹:۴

هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید بلکه آنچه به حسب حاجت (نیاز) و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگانرا فیض رساند.

۱۳۸۲/۰۶/۲۷ - عاموس ۵-۵:۴

زیرا خداوند به خاندان اسرائیل چنین میگوید مرا بطلبید و زنده بمانید. اما بیت ئيل را مطلبید و به جلجال داخل مشوید و به بئرشبع مروید.

۱۳۸۲/۰۶/۲۶ - اول تواریخ ایّام ۱۱:۱۶

خداوند و قوّت او را بطلبید؛ پیوسته روی او را طالب باشید.

۱۳۸۲/۰۶/۲۵ - یوحنا ۳۰:۵

[عیسی فرمود] «من از خود هیچ نمی توانم کرد بلکه چنانکه شنیده ام داوری میکنم و داوری من عادل است زیرا که اراده خود را طالب نیستم بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است.»

۱۳۸۲/۰۶/۲۴ - لاویان ۳۲:۱۹

در پیش ریش سفید برخیز و روی مرد پیر را محترم دار و از خدای خود بترس. من یهوه هستم.

۱۳۸۲/۰۶/۲۳ - رومیان ۲ :۶-۷

زیرا خدا به هر کس برحسب کارهایی که کرده است، پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد، نیکویی را دنبال میکنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند، خدا به آنان حیات جاودانی خواهد داد.

۱۳۸۲/۰۶/۲۲ - اول پادشاهان ۵:۲۲

و یهوشافاط به پادشاه اسرائیل گفت،«تمنا اینکه امروز از کلام خداوند مسئلت نمایی (از خداوند راهنمایی بخواهیم).

۱۳۸۲/۰۶/۲۱ - نحمیا ۵:۹

برخیزید و یهوه خدای خود را از ازل تا به ابد متبارک بخوانید و اسم جلیل تو که از تمام برکات و تسبیحات اعلی تر است متبارک باد.

۱۳۸۲/۰۶/۲۰ - مزمور ۱۴:۱۰

اما تو ای خداوند، غم و مصیبت مردم را می بینی، تو همیشه برای کمک به درماندگان آماده ای، و توکل آنان به توست، تو مددکار یتیمان هستی.

۱۳۸۲/۰۶/۱۹ - عبرانیان ۲:۱۲

به عیسی که ایمان ما را بوجود آورده و آن را کامل میگرداند، چشم بدوزیم. چون او بخاطر شادی ای که در انتظارش بود، متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.

۱۳۸۲/۰۶/۱۸ - عبرانیان ۶:۱۱

بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید، باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش میدهد.

۱۳۸۲/۰۶/۱۷ - لاویان ۳۱:۱۹

از جنّ گیران و جادوگران طلب کمک نکنید، زیرا آنها شما را آلوده و ناپاک میسازند، چرا که من خداوند، خدای شما هستم.

۱۳۸۲/۰۶/۱۶ - اول قرنتیان ۲۴:۱۰

هر کس نفع خود را نجوید بلکه نفع دیگری را.

۱۳۸۲/۰۶/۱۵ - اول تسالونیکیان۱۱:۴-۱۲

آرزویتان این باشد(حریص باشید) که زندگی آرامی داشته باشید و به کار خود مشغول باشید و همانطور که قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید.

۱۳۸۲/۰۶/۱۴ - ایوب ۹:۸

چونکه ما دیروزی هستیم و هیچ نمی دانیم، و روزهای ما سایه ای بر روی زمین است.

۱۳۸۲/۰۶/۱۳ - مزمور ۱۲:۹۰

به ما تعلیم بده تا بدانیم که دوران عمر ما چقدر کوتاه است، تا شاید عاقل شویم.

۱۳۸۲/۰۶/۱۲ - نحمیا ۵:۹

برخیزید و یهوه خدای خود را از ازل تا به ابد متبارک بخوانید و اسم جلیل تو که از تمام برکات و تسبیحات اعلی تر است متبارک باد.

۱۳۸۲/۰۶/۱۱ - ارمیا ۳:۳۳

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت.

۱۳۸۲/۰۶/۱۰ - مزمور ۲۵؛۵-۴

ای خداوند٬ طریق های خود را به من بیاموز و راههای خویش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده زیرا خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بوده ام.