۱۳۸۲ آبان نور روزانه های پیشین

۱۳۸۲/۰۹/۰۹ - مزمور۳۰:۶۹

و نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود.

۱۳۸۲/۰۹/۰۸ - فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید تا در زمانیکه همه منحرف و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه ، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید.

۱۳۸۲/۰۹/۰۷ - فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید تا در زمانیکه همه منحرف و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه ، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید.

۱۳۸۲/۰۹/۰۶ - رومیان ۴:۱۵

زیرا هر چه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا بوسیله بردباری و دلگرمی ای که کلام خدا می بخشد، امیدوار باشیم .

۱۳۸۲/۰۹/۰۵ - مزمور ۱۸:۳۴

خداوند نزدیک شکسته دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.

۱۳۸۲/۰۹/۰۴ - دوم قرنتیان ۱۱:۹

تا آنکه در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا بوسیله ما می باشد.

۱۳۸۲/۰۹/۰۳ - اول سموئیل ۲۴:۱۲

لیکن از خداوند بترسید و او را براستی به تمامی دل خود عبادت نمایید و در کارهای عظیمی که برای شما کرده است تفکر کنید.

۱۳۸۲/۰۹/۰۱ - رومیان ۲۷:۱۶

خدای حکیم وحید را بوسیله عیسی مسیح تا ابدالآباد جلال باد! آمین.

۱۳۸۲/۰۸/۳۰ - مزمور ۱۴:۹۰

صبحگاهان ما را از رحمت خود سیر کن، تا تمامی عمر خود ترنم و شادی نماییم.

۱۳۸۲/۰۸/۲۹ - دوم قرنتیان ۲۱:۵

زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.

۱۳۸۲/۰۸/۲۸ - مزمور ۳:۶۸

اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند.

۱۳۸۲/۰۸/۲۷ - مزمور ۱۲:۹۷

ای عادلان در خداوند شادمان باشید و ذکر قدوسیت او را حمد گویید.

۱۳۸۲/۰۸/۲۶ - دوم تیموتائوس ۱۲:۱

و از این جهت این زحماترا میکشم بلکه عار( شرم ) ندارم چون میدانم که به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند.

۱۳۸۲/۰۸/۲۵ - فیلیپیان ۲۰:۱

زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه اکنون با دلیری کامل، مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من.

۱۳۸۲/۰۸/۲۴ - رومیان ۱:۱۵

و ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانانرا متحمل شویم و خوشی خود را طالب نباشیم.

۱۳۸۲/۰۸/۲۳ - دوم تسالونیکیان ۳:۱

ای برادران می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم چنانکه سزاوار است از آنجا که ایمان شما بغایت نموّ میکند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر می افزاید.

۱۳۸۲/۰۸/۲۲ - دوم تیموتائوس ۳:۱

من (پولس) شکر میکنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را میکنم چونکه دائماً در دعاهای خود تو (تیموتائوس) را شبانروز یاد میکنم.

۱۳۸۲/۰۸/۲۱ - رومیان ۳۷:۸

اما با تمام وجود اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ما است! چگونه؟ به یاری مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت.

۱۳۸۲/۰۸/۲۰ - دوم قرنتیان ۱۴:۲

اما خدا را شکر، چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم میسازد، و هر جا میرویم، ما را بکار میبرد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم، و پیغام انجیل را همچون عطر خوشبو در همه جا بیفشانیم.

۱۳۸۲/۰۸/۱۹ - اشعیا ۳:۴۴

اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت، و نهرها بر خشک؛ روح خود را بر ذریّت ( نسل) تو خواهم ریخت، و برکت خویش را بر اولاد تو.

۱۳۸۲/۰۸/۱۸ - ایوب ۵:۳۷

خدا از آواز خود رعدهای عجیب میدهد، اعمال عظیمی که ما آنها را ادراک نمیکنیم بعمل می آورد.

۱۳۸۲/۰۸/۱۷ - امثال ۷:۱۰

یادگار عادلان مبارک است، اما اسم شریران خواهد گندید.

۱۳۸۲/۰۸/۱۶ - تیطس۱۳:۲

و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیم.

۱۳۸۲/۰۸/۱۵ - یعقوب ۱۲:۱

خوشا بحال کسی که آزمایشهای سخت زندگی را متحمل میشود، زیرا وقتی از این آزمایشها سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است.

۱۳۸۲/۰۸/۱۴ - اعمال رسولان ۳۵:۱۵

اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به اتفاق عده کثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند.

۱۳۸۲/۰۸/۱۳ - تثنیه ۱۸:۸

همیشه بخاطر داشته باشید که خداوند، خدایتان است که توانایی ثروتمند شدن را به شما میدهد. او این کار را میکند تا وعده ای را که به پدرانتان داد، بجا آورد.

۱۳۸۲/۰۸/۱۲ - لوقا ۱۰:۱۱

چون هر که بخواهد بدست می آورد و هر که بجوید پیدا میکند و هرکه بکوبد در برویش باز میشود.

۱۳۸۲/۰۸/۱۱ - اول یوحنا ۹:۱

اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای مان پاک می سازد.

۱۳۸۲/۰۸/۱۰ - خروج ۲:۲۰-۳

من خداوند، خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.