۱۳۸۴ آذر نور روزانه های پیشین

۱۳۸۴/۱۰/۱۰ - يوحنا ٣:٣

عيسى پاسخ داد:" يقين بدان تا شخص از نو تولد نيابد نميتواند پادشاهى خدا را ببيند."

۱۳۸۴/۱۰/۰۹ - يوحنا١٢:١

اما به همه كسانيكه او را قبول كردند و به او ايمان آوردند اين امتياز را داد كه فرزندان خدا شوند.

۱۳۸۴/۱۰/۰۸ - يوحنا ١١:١

او به قلمرو خود آمد ولى متعلقانش او را قبول نكردند.

۱۳۸۴/۱۰/۰۷ - يوحنا ١٨:١

خدا را هرگز كسى نديده است اما آن فرزند يگانه اى كه در ذات پدر و از همه به او نزديكتر است او را شناسانيده است.

۱۳۸۴/۱۰/۰۶ - لوقا٢٠:٢

چوپانان برگشتند و بخاطر آنچه شنيده و ديده بودند خدا را حمد و سپاس ميگفتند، زيرا آنچه به ايشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود.

۱۳۸۴/۱۰/۰۵ - لوقا ١٤:٢

خدا را در برترين آسمانها جلال و بر زمين در بين مردمى كه مورد پسند او ميباشند صلح و سلامتى باد.

۱۳۸۴/۱۰/۰۴ - لوقا ١١:٢

امروز در شهر داود، نجات دهنده اى براى شما بدنيا آمده است؛ او مسيح و خداوند است.

۱۳۸۴/۱۰/۰۳ - لوقا١٠:٢

اما فرشته به ايشان گفت:"ترسان مباشيد. من مژده خوشى عظيمى را بشما ميدهم كه براى تمام ملل خواهد بود."

۱۳۸۴/۱۰/۰۲ - لوقا٦:٢-٧

هنگاميكه در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسيد و مريم اولين فرزند خود را كه پسر بود بدنيا آورد. او را در قنداق پيچيده در آخورى خوابانيد، زيرا در مسافرخانه جايي براى آنان نبود.

۱۳۸۴/۱۰/۰۱ - لوقا ٤:٢-٥

و يوسف نيز از شهر ناصره جليل به يهوديه آمد تا در شهر داود كه بيت لحم نام داشت نامنويسى كند، زيرا او از خاندان داود بود. او مريم را كه در اين موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد.

۱۳۸۴/۰۹/۳۰ - اعمال٢١:٢، ٤٠-٤١

و چنان خواهد شد كه هر كه نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافت. پطرس با سخنان بسيار ديگر شهادت ميداد و آنان را ترغيب ميكرد و ميگفت:" خود را از اين أشخاص نادرست برهانيد." پس كسانيكه پيام او را پذيرفتند تعميد يافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ايشان پيوستند.

۱۳۸۴/۰۹/۲۹ - اعمال رسولان 13:38-39

اى برادران شما بايد بدانيد كه مژده آمرزش گناهان بوسيله عيسى بشما اعلام شده است. شما بايد بدانيد كه هر كس به او ايمان آورد از تمام گناهانى كه شريعت موسى نتوانست او را آزاد نمايد آزاد خواهد شد.

۱۳۸۴/۰۹/۲۸ - مزمور ١٩:٨٠

اى خداي قادر مطلق، ما را بسوي خود باز آور، و نور چهره خود را بر ما بتابان تا نجات يابيم.

۱۳۸۴/۰۹/۲۷ - امثال ٩:٣١

دهان خود را باز كرده، به انصاف داورى نما و فقير و مسكين را دادرسى فرما.

۱۳۸۴/۰۹/۲۶ - دوم قرنتيان ١٧:٤

و اين رنج و زحمت ناچيز و زودگذر، جلال عظيم و بى پايانى را كه غير قابل مقايسه است براى ما فراهم ميكند و در ضمن، ما به چيزهاى ناديدنى چشم دوخته ايم نه به چيزهاى ديدنى، زيرا آنچه به چشم مى آيد موقتى است، ولى چيزهاى ناديدنى تا ابد دوام دارند.

۱۳۸۴/۰۹/۲۵ - اول تسالونيكيان ٦:٥

پس مانند ديگران نباشيم، كه بخواب رفته اند، اما هوشيار و خويشتندار باشيم.

۱۳۸۴/۰۹/۲۴ - يوحنا١٤:١

كلمه جسم پوشيد و در ميان ما ساكن شد. ما شاهد بر جلال او بوده ايم، جلالى شايسته پسر يگانه پدر، پر از فيض و راستى.

۱۳۸۴/۰۹/۲۳ - روميان ٥:١٤

يك نَفَر يك روز را از روزهاى ديگر مهمتر ميداند حال آنكه شخص ديگرى همه را يكسان ميشمارد. هر كس بايد در عقيده خود كاملن خاطرجمع باشد.

۱۳۸۴/۰۹/۲۲ - روميان ٣٨:٨-٣٩

زيرا يقين دارم كه نه موت و نه حيات، نه فرشتگان و نه نيروها و نه قدرتهاى فوق بشرى، نه پيشامدهاى امروز و نه وقايع فردا، نه قدرتهاى آسمانى و نه بلندى و نه پستى و خلاصه هيچ چيز در تمام آفرينش نميتواند ما را از محبتى كه خدا در خداوند ما عيسى مسيح آشكار نموده جدا سازد.

۱۳۸۴/۰۹/۲۱ - يوحنا١٤:٤

اما هر كس از آبى كه من ميبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زيرا آن آبى كه به او ميدهم در درون او به چشمه اى تبديل خواهد شد كه تا حيات جاودان خواهد جوشيد.

۱۳۸۴/۰۹/۲۰ - يوحنا ١٧:٣

زيرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد كه جهانيان را محكوم نمايد بلكه تا آنان را نجات بخشد.

۱۳۸۴/۰۹/۱۹ - يوحنا ١٦:٣

زيرا خدا جهانيان را آنقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه به او ايمان بياورد هلاك نگردد بلكه صاحب حيات جاودان شود.

۱۳۸۴/۰۹/۱۸ - مزمور ٨:٣

نجات از آن خداوند است و بركت تو بر قوم تو ميباشد.

۱۳۸۴/۰۹/۱۷ - فيليپيان ١٠:٢-١١

تا اينكه همه موجودات در آسمان و روى زمين و زير زمين با شنيدن نام عيسى به زانو درآيند و همه براى جلال خداى پدر، با زبان خود اعتراف كنند كه عيسى مسيح، خداوند است.

۱۳۸۴/۰۹/۱۶ - فيليپيان ٩:٢

از اين جهت خدا او را بسيار سرافراز نمود و نامي را كه مافوق از جميع نامها است به او عطا فرمود.

۱۳۸۴/۰۹/۱۵ - فيليپيان ٧:٢-٨

بلكه (عيسى) خود را از تمام مزاياى آن محروم نموده بصورت يك غلام درآمد و شبيه انسان شد. چون او بشكل انسان در ميان ما ظاهر گشت، خود را پست تَر ساخت و از روى اطاعت حاضر شد مرگ — حتى مرگ بر روى صليب را بپذيرد.

۱۳۸۴/۰۹/۱۴ - فيليپيان ٥:٢-٦

طرز فكر شما درباره زندگي بايد مانند طرز فكر عيسى مسيح باشد: اگر چه او از ازل داراى الوهيت بود، ولى راضى نشد كه برابرى با خدا را به هر قيمتى حفظ كند.

۱۳۸۴/۰۹/۱۳ - روميان ١٦:١

زيرا من از انجيل خجل نيستم؛ از آنرو كه انجيل، قدرت خداست براى نجات هر كس كه به آن ايمان آورد، اول يهوديان و سپس غيريهوديان.

۱۳۸۴/۰۹/۱۲ - متى ٢٢:١-٢٣

اين همه واقع شد تا آنچه خداوند بوسيله نبى إعلام فرموده بود به انجام رسد:"باكره اى آبستن شده، پسرى خواهد زاييد كه عمانوئيل- يعنى خدا با ما- خوانده خواهد شد."

۱۳۸۴/۰۹/۱۱ - متى ٢١:١

او(مريم) پسرى بدنيا خواهد آورد و تو او را عيسى خواهى ناميد؛ زيرا او قوم خود را از گناهانشان رهايي خواهد داد.

۱۳۸۴/۰۹/۱۰ - متى ٢٠:١

يوسف هنوز در اين فكر بود كه فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت:"اى يوسف پسر داود، از بردن مريم به خانه خود نترس، زيرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است."