۱۳۸۶ اردیبهشت نور روزانه های پیشین

۱۳۸۶/۰۲/۱۵ - حزقیال 18:31-32

خودتان را از شر تمام جرائم مرتکب شده اند شما و دریافت قلب جدید و یک روح جدید ... توبه کنند و زندگی می کنند!

۱۳۸۶/۰۲/۱۴ - لوقا 3:8

ثمره با توبه .