۱۳۸۶ آبان نور روزانه های پیشین

۱۳۸۶/۰۹/۰۹ - مزمور۳۰:۶۹

و نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود.

۱۳۸۶/۰۹/۰۸ - فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید تا در زمانیکه همه منحرف و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه ، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید.

۱۳۸۶/۰۹/۰۷ - فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید تا در زمانیکه همه منحرف و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه ، فرزندان بی عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید.

۱۳۸۶/۰۹/۰۶ - رومیان ۴:۱۵

زیرا هر چه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا بوسیله بردباری و دلگرمی ای که کلام خدا می بخشد، امیدوار باشیم .

۱۳۸۶/۰۹/۰۵ - مزمور ۱۸:۳۴

خداوند نزدیک شکسته دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.

۱۳۸۶/۰۹/۰۴ - دوم قرنتیان ۱۱:۹

تا آنکه در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا بوسیله ما می باشد.

۱۳۸۶/۰۹/۰۳ - اول سموئیل ۲۴:۱۲

لیکن از خداوند بترسید و او را براستی به تمامی دل خود عبادت نمایید و در کارهای عظیمی که برای شما کرده است تفکر کنید.

۱۳۸۶/۰۹/۰۱ - رومیان ۲۷:۱۶

خدای حکیم وحید را بوسیله عیسی مسیح تا ابدالآباد جلال باد! آمین.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰ - مزمور ۱۴:۹۰

صبحگاهان ما را از رحمت خود سیر کن، تا تمامی عمر خود ترنم و شادی نماییم.

۱۳۸۶/۰۸/۲۹ - دوم قرنتیان ۲۱:۵

زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.

۱۳۸۶/۰۸/۲۸ - مزمور ۳:۶۸

اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند.

۱۳۸۶/۰۸/۲۷ - مزمور ۱۲:۹۷

ای عادلان در خداوند شادمان باشید و ذکر قدوسیت او را حمد گویید.

۱۳۸۶/۰۸/۲۶ - دوم تیموتائوس ۱۲:۱

و از این جهت این زحماترا میکشم بلکه عار( شرم ) ندارم چون میدانم که به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند.

۱۳۸۶/۰۸/۲۵ - فیلیپیان ۲۰:۱

زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه اکنون با دلیری کامل، مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من.

۱۳۸۶/۰۸/۲۴ - رومیان ۱:۱۵

و ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانانرا متحمل شویم و خوشی خود را طالب نباشیم.

۱۳۸۶/۰۸/۲۳ - دوم تسالونیکیان ۳:۱

ای برادران می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم چنانکه سزاوار است از آنجا که ایمان شما بغایت نموّ میکند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر می افزاید.

۱۳۸۶/۰۸/۲۲ - دوم تیموتائوس ۳:۱

من (پولس) شکر میکنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را میکنم چونکه دائماً در دعاهای خود تو (تیموتائوس) را شبانروز یاد میکنم.

۱۳۸۶/۰۸/۲۱ - رومیان ۳۷:۸

اما با تمام وجود اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ما است! چگونه؟ به یاری مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت.

۱۳۸۶/۰۸/۲۰ - دوم قرنتیان ۱۴:۲

اما خدا را شکر، چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم میسازد، و هر جا میرویم، ما را بکار میبرد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم، و پیغام انجیل را همچون عطر خوشبو در همه جا بیفشانیم.

۱۳۸۶/۰۸/۱۹ - اشعیا ۳:۴۴

اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت، و نهرها بر خشک؛ روح خود را بر ذریّت ( نسل) تو خواهم ریخت، و برکت خویش را بر اولاد تو.

۱۳۸۶/۰۸/۱۸ - ایوب ۵:۳۷

خدا از آواز خود رعدهای عجیب میدهد، اعمال عظیمی که ما آنها را ادراک نمیکنیم بعمل می آورد.

۱۳۸۶/۰۸/۱۷ - امثال ۷:۱۰

یادگار عادلان مبارک است، اما اسم شریران خواهد گندید.

۱۳۸۶/۰۸/۱۶ - تیطس۱۳:۲

و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیم.

۱۳۸۶/۰۸/۱۵ - یعقوب ۱۲:۱

خوشا بحال کسی که آزمایشهای سخت زندگی را متحمل میشود، زیرا وقتی از این آزمایشها سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است.

۱۳۸۶/۰۸/۱۴ - اعمال رسولان ۳۵:۱۵

اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به اتفاق عده کثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند.

۱۳۸۶/۰۸/۱۳ - تثنیه ۱۸:۸

همیشه بخاطر داشته باشید که خداوند، خدایتان است که توانایی ثروتمند شدن را به شما میدهد. او این کار را میکند تا وعده ای را که به پدرانتان داد، بجا آورد.

۱۳۸۶/۰۸/۱۲ - لوقا ۱۰:۱۱

چون هر که بخواهد بدست می آورد و هر که بجوید پیدا میکند و هرکه بکوبد در برویش باز میشود.

۱۳۸۶/۰۸/۱۱ - اول یوحنا ۹:۱

اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای مان پاک می سازد.

۱۳۸۶/۰۸/۱۰ - خروج ۲:۲۰-۳

من خداوند، خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.