۱۳۸۶ آذر نور روزانه های پیشین

۱۳۸۶/۱۰/۱۰ - مکاشفه ۸:۱

من هستم الف و یا، اول و آخر میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید قادر علی الاطلاق.

۱۳۸۶/۱۰/۰۹ - اشعیا ۸:۴۲-۹

من یهوه هستم و اسم من همین است! و جلال خود را به کسی دیگر... نخواهم داد... اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام میکنم و قبل از آنکه بوجود آید شما را از آنها خبر میدهم.

۱۳۸۶/۱۰/۰۸ - یعقوب ۱۶:۳

زیرا هر جایی که حسد و تعصب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود میباشد.

۱۳۸۶/۱۰/۰۷ - رومیان ۲۵:۱۶-۲۷

الآن او را که قادر است که شما را استوار سازد بر حسب بشارت من و موعظه عیسی مسیح... خدای حکیم وحید را بوسیله عیسی مسیح تا ابدالآباد جلال باد آمین.

۱۳۸۶/۱۰/۰۶ - دوم قرنتیان ۱۰:۹

اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده میکند بذر شما را آماده کرده خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد.

۱۳۸۶/۱۰/۰۵ - یوحنا ۱۷ : ۳

زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا بوسیله او جهان نجات یابد.

۱۳۸۶/۱۰/۰۴ - یوحنا ۱۴ :۱

و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پُر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر.

۱۳۸۶/۱۰/۰۳ - یوحنا ۱۶ : ۳

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

۱۳۸۶/۱۰/۰۲ - یوحنا ۱: ۱

در ابتدا کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود.

۱۳۸۶/۱۰/۰۱ - اول تیموتائوس ۱۸:۶

[دولتمندان] را امر فرما که نیکوکار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخی و گشاده دست باشند.

۱۳۸۶/۰۹/۳۰ - رومیان ۱۲:۱۵

و اشعیاء نیز میگوید،«که ریشه یَسّیٰ خواهد بود و آنکه برای حکمرانی امتها مبعوث شود امید امتها بر وی خواهد بود.»

۱۳۸۶/۰۹/۲۹ - متی ۶:۲

[زیرا که از نبی چنین مکتوب است:]«و تو ای بیت لحم در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر نیستی زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسراییل را رعایت خواهد نمود.

۱۳۸۶/۰۹/۲۸ - غلاطیان ۴:۴-۵

... خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانیرا که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم.

۱۳۸۶/۰۹/۲۷ - غلاطیان ۳:۱-۴

فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر... برهاند.

۱۳۸۶/۰۹/۲۶ - مزمور ۵:۶۹-۶

ای خداوند تو حماقت مرا میدانی و گناهانم از تو مخفی نیست. ای خداوند، یهوه صبایوت، منتظرین تو به سبب من خجل نشوند، ای خدای اسراییل، طالبان تو به سبب من رسوا نگردند.

۱۳۸۶/۰۹/۲۵ - عبرانیان ۱۸:۲

زیرا که چون خود عذاب کشیده تجربه دید استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید.

۱۳۸۶/۰۹/۲۴ - عبرانیان ۱۷:۲

از این جهت می بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا، رئیس کَهَنهٔ کریم و امین شده، کفاره گناهان قوم را بکند.

۱۳۸۶/۰۹/۲۳ - مزمور ۳۰:۶۹-۳۲

و نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود. و این پسندیده خدا خواهد بود، زیاده از گاو و گوساله ای که شاخها و سُم ها دارد. حلیمان این را دیده شادمان شوند و ای طالبان خدا دل شما زنده گردد.

۱۳۸۶/۰۹/۲۲ - تثنیه ۱۹:۲۴

چون محصول خود را در مزرعه خویش درو کنی و در مزرعه بافه ای فراموش کنی، برای برداشتن آن برمگرد. برای غریب و یتیم و بیوه زن باشد تا یهوه خدایت ترا در همه کارهای دستت برکت دهد.

۱۳۸۶/۰۹/۲۱ - مزمور۱۷:۶۹-۱۸

و روی خود را از بنده ات مپوشان؛ زیرا در تنگی هستم مرا بزودی مستجاب فرما. به جانم نزدیک شده آنرا رستگار ساز؛ به سبب دشمنانم مرا فدیه ده.

۱۳۸۶/۰۹/۲۰ - یوحنا ۴:۱-۵

در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آنرا در نیافت.

۱۳۸۶/۰۹/۱۹ - دوم قرنتیان ۱۴:۶

زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟

۱۳۸۶/۰۹/۱۸ - یوحنا ۲۰:۳-۲۱

زیرا هر که عمل بد میکند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی آید مبادا اعمال او توبیخ شود. و لیکن کسی که براستی عمل میکند پیش روشنی می آید تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است.

۱۳۸۶/۰۹/۱۷ - اول پطرس ۹:۲

لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضائل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید.

۱۳۸۶/۰۹/۱۶ - مزمور ۴:۱۱۲

نور برای راستان در تاریکی طلوع میکند، او کریم و رحیم و عادل است.

۱۳۸۶/۰۹/۱۵ - یوحنا ۱۲:۸

پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده گفت من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یاید.

۱۳۸۶/۰۹/۱۴ - افسسیان ۳:۵

اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود چنانکه مقدسین را می شاید.

۱۳۸۶/۰۹/۱۳ - متی ۱۴:۵

شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد.

۱۳۸۶/۰۹/۱۲ - کولسیان ۱۳:۱

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.

۱۳۸۶/۰۹/۱۱ - مزمور ۲۲:۳۵-۲۳

ای خداوند،... سکوت مفرما. ای خداوند از من دور مباش. خویشتن را برانگیز و برای داد من بیدار شو! ای خدای من و خداوند من برای دعوی من.

۱۳۸۶/۰۹/۱۰ - دانیال ۳:۱۲

و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانیکه بسیاری را به راه عدالت رهبری مینمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد.