۱۳۹۰ مهر نور روزانه های پیشین

۱۳۹۰/۰۸/۰۹ - دوم تسالونیکیان ۳:۳

اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد داشت.

۱۳۹۰/۰۸/۰۸ - اعمال رسولان ۲۱:۱۴-۲۲

و در آن شهر بشارت داده، بسیاری را شاگرد ساختند. پس به لستره و ایقونیه و انطاکیه مراجعت کردند. و دلهای شاگردان را تقویت داده، پند میدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردیم.

۱۳۹۰/۰۸/۰۷ - مزمور ۱۳:۲۱

ای خداوند در قوّت خود متعال شو. جبروت تو را ترنم و تسبیح خواهیم خواند.

۱۳۹۰/۰۸/۰۶ - اول پطرس ۱۲:۲

و سیرت خود را در میان امّت ها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند، از کارهای نیکوی شما که ببینند،‌ در روز تفقد، خدا را تمجید نمایند.

۱۳۹۰/۰۸/۰۵ - اول یوحنا ۱۷:۲

و دنیا و شهوات آن درگذر است لکن کسی که به اراده خدا عمل میکند، تا به ابد باقی میماند.

۱۳۹۰/۰۸/۰۴ - مزمور ۵:۹۳

شهادات تو بی نهایت امین است. ای خداوند، قدوسیت خانه تو را می زیبد تا ابدالآباد.

۱۳۹۰/۰۸/۰۳ - اول یوحنا ۸:۳

و کسی که گناه می کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

۱۳۹۰/۰۸/۰۲ - اشعیا ۱۵:۲۹

وای بر آنانیکه مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمال ایشان در تاریکی می باشد و میگویند:«کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد؟»

۱۳۹۰/۰۸/۰۱ - ملاکی ۷:۳

شما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده، آنها را نگاه نداشته اید. اما یهوه صبایوت میگوید: به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد.

۱۳۹۰/۰۷/۳۰ - کولسیان ۱۵:۲

و از خویشتن ریاسات و قوّات بیرون کرده ، آنها را علانیةً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت.

۱۳۹۰/۰۷/۲۹ - امثال ۱:۲۰

شراب استهزا می آورد و مسکرات عربده می آورد، و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست.

۱۳۹۰/۰۷/۲۸ - اول یوحنا ۵:۲-۶

و از این میدانیم که در وی هستیم: هر که گوید که در وی میمانم، به همان طریقی که او سلوک می نمود، او نیز باید سلوک کند.

۱۳۹۰/۰۷/۲۷ - زکریا ۹:۷-۱۰

یهوه صبایوت امر فرموده، چنین میگوید: «براستی داوری نمایید و با یکدیگر احسان و لطف معمول دارید. و بر بیوه زنان و یتیمان و غریبان و فقیران ظلم منمایید و در دلهای خود بر یکدیگر بدی میندیشید.»

۱۳۹۰/۰۷/۲۶ - اول تیموتائوس ۱۲:۱

و شکر میکنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد، چونکه امین شمرده، به این خدمتم ممتاز فرمود.

۱۳۹۰/۰۷/۲۵ - مرقس ۴۱:۹

و هرکه شما را از اینرو که از آن مسیح هستید، کاسه ای آب به اسم من بنوشاند، هر آینه به شما میگویم اجر خود را ضایع نخواهد کرد.

۱۳۹۰/۰۷/۲۴ - مرقس ۲۳:۹

عیسی ویرا گفت:«اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است.»

۱۳۹۰/۰۷/۲۳ - امثال ۲۴:۱۸

کسی که دوستان بسیار دارد خویشتن را هلاک میکند، اما دوستی هست که از برادر چسبنده تر میباشد.

۱۳۹۰/۰۷/۲۲ - رومیان ۱۱:۶

همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده.

۱۳۹۰/۰۷/۲۱ - مزمور ۱۵:۱۰

بازوی گناهکار را بشکن؛ و اما شریر را از شرارت او بازخواست کن تا آن را نیابی.

۱۳۹۰/۰۷/۲۰ - حزقیال ۲۳:۳۸

و خویشتن را در نظر امّت های بسیار، معظم و قدوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست که من یهوه هستم.

۱۳۹۰/۰۷/۱۹ - مزمور ۹:۹۶

خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید؛ ای تمامی زمین از حضور او بلرزید.

۱۳۹۰/۰۷/۱۸ - عبرانیان ۲۹:۱۱

زیرا خدای ما آتش فروبرنده است.

۱۳۹۰/۰۷/۱۷ - مزمور ۴:۹۱

به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت...

۱۳۹۰/۰۷/۱۶ - خروج ۱۳:۱۵

این قوم خویش را که فدیه دادی، به رحمانیت خود، رهبری نمودی. ایشان را به قوت خویش به سوی مسکن قدس خود هدایت کردی.

۱۳۹۰/۰۷/۱۵ - خروج ۱۱:۱۵

کیست مانند تو ای خداوند، در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟

۱۳۹۰/۰۷/۱۴ - رومیان ۲:۵-۱

بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک(عادل) شمرده شده ایم، از صلح با خدا که بوسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید، بهره مند هستیم. بوسیله ایمان به مسیح، ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم.

۱۳۹۰/۰۷/۱۳ - اول سموئيل ۱۵:۱۲

و اما اگر قول خداوند را نشنوید و از فرمان خداوند عصیان ورزید، آنگاه دست خداوند چنانکه به ضد پدران شما بود، به ضد شما نیز خواهد بود.

۱۳۹۰/۰۷/۱۲ - اول قرنتیان ۱۱:۶

و بعضی از شما چنین می بودید لکن غسل یافته ( شسته شده) و مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما.

۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - امثال ۱۵:۱۹

کاهلی (تنبلی) خواب سنگین می آورد، و شخص اهمال کار، گرسنه خواهد شد.

۱۳۹۰/۰۷/۱۰ - مزمور ۱۱:۵

و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترّنم خواهند نمود (خواهند سرایید) . زیرا که ملجا ( پناه ) ایشان تو هستی و آنانیکه اسم تو را دوست میدارند، در تو وجد ( شادی) خواهند نمود.

۱۳۹۰/۰۷/۰۹ - کولسیان ۱۳:۱

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.