۱۴۰۱ مهر نور روزانه های پیشین

۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ارمیا ۱۱:۲۹

زیرا خداوند میگوید: «فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم».

۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - امثال ۵:۳-۶

به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راههای خود او را بشناس و او طریقهایترا راست خواهد گردانید.

۱۴۰۱/۰۷/۱۹ - مزمور ۸:۶۲

ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید زیرا خدا ملجای ماست.