اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا اين خنده دار نيست كه هنگاميكه ما شروع به يافتن شادى، خوشى يا احترام و مهم بودن يا معنى در زندگى ميكنيم، آنها را بندرت مييابيم. در عوض، هنگاميكه ما به ديگران خدمت ميكنيم و خود را كاملن و با تمام وجود به خدا و خدمت او ميسپاريم، ما آن چيزى را مييابيم كه مهمترين نياز ما است.

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it funny that when we set off to find happiness or joy or significance or meaning, we seldom find it. Instead, when we offer to serve others and give ourselves wholeheartedly to the Lord and his work, it is then that we find what we most need.

دعای من

اى بخشنده تمام عطاياى كامل و نيكو، امروز از تو ميخواهم كه بمن فرصتى دهى تا تو و ديگران را خدمت كنم بطوريكه ملكوت تو و جلال آنرا نشان دهد. اگر تو در اين روند صلاح دانستى كه نيازهاى قلبى مرا نيز رفع منى، از اين بابت سپاسگزارم. اين دعا را بوسيله خادمت عيسى تقديم ميكنم. آمين.

My Prayer...

O Giver of every good and perfect gift, I ask today that you give me a chance to serve you and others in a way which shows your kingdom and its glory. If in the process you choose to meet the needs in my own heart, then I thank you. This I pray through your servant Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ٢١:٢١

نظرات