اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسیح مرکز زندگی ما است! او محور است که ما به دورش میگردیم. ما باید بجای افزودن به حقیقت عیسی، یاد بگیریم آنرا پذیرفته و با ایمانی کودکانه، به آن اعتماد کنیم. اما آن اعتماد کودکانه باید پرورش یافته و رشد کند. همانگونه که عیسی مرکز توجه ما است و دلهای ما شاکر برای فیض الهی، به همانطور ایمان ما قوی شده و عیسی واقعی تر از هر وقت دیگر خواهد بود.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is our center! He is the hub around which we turn. Rather than trying to add on to the truth of Jesus, we must learn to accept it and trust it in child-like faith. But that child-like faith must be nourished and grown. As Jesus remains our central focus and our hearts remain thankful to God for his grace, we will that our faith is strengthened and that Jesus is more real than ever.

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، لطفاً چشمانی به من بده تا بدی را دیده و از آن اجتناب کنم. خواهش میکنم که به من حکمت عطا کنی تا تعالیم فریبنده و کاذبی را که بر سر راهم قرار میگیرند، بشناسم. به من توانایی زیستن در قدوسیت تؤام با شکرگزاری بده تا بتوانم در عیسی برای جلال و تکریم تو زندگی کنم. در اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous God, please give me eyes to see evil and avoid it. Please give me wisdom to know deceptive and false teaching when it is placed before me. Empower me to live a thankful life of holiness so that I can live in Jesus to your honor and glory. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان۶:۲-۷

نظرات