اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه روز پُرجلالی خواهد بود آنروز که این وعده بطور کامل فهمیده خواهد شد! بیایید هر کاری که در این رابطه لازم است انجام دهیم و خود را متعهد بدانیم که خداوند پُرجلال خویش را به هر کشور، قبیله، زبان، و مردم معرفی نموده و بشناسانیم.

Thoughts on Today's Verse...

Habakkuk sees the worthlessness of what most people live to achieve and work to own. He says right before our verse, "Has not the Lord Almighty determined that the people's labor is only fuel for the fire, that the nations exhaust themselves for nothing" (Habakkuk 2:13). But God promises us — his children — that our lives can matter more than fruitless labor and perishable acquisitions. We can live for him and to experience him and his glory. God will one day make his presence fully known to those who love him (1 John 3:1-3). What a glorious day when this promise is fully realized! Let's make every effort and commit ourselves to making our glorious God known to every nation, tribe, language, and people (Revelation 7:9-12) so they can share in this flood of grace God has promised his children!

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً مرا به سوی شخصی رهبری نما که نیاز به شناخت نجات تو دارد. خواهش میکنم که خادمین خود را در تمام جهان مبارک سازی،‌ کسانی که پیام تو را با دیگران درمیان می گذارند و آنان را در این امر کامیاب نما و آن روز را که وعده پُرشکوه تو کاملاً فهمیده خواهد شد، بشتابان. در نام عیسی می طلبم.آمین.

My Prayer...

Almighty God, please lead me to someone who needs to know your salvation. Please bless your servants worldwide as they share your message with others. Please give them success and hasten the day this glorious promise is fully realized. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of حبقوق ۱۴:۲

نظرات