اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اولین صداهایی که بسیاری از نوزادان تولید می کنند از چنین بخش هایی تشکیل شده،«اَب،اَب،با،با.» در ایام عیسی، تعجبی نداشت که این اسمی بود که کودکان برای پدران شان استفاده میکردند. هنگامیکه خدا، ما را نجات داد، او روحش را به ما عطا نمود. روح القدس به روشهای گوناگونی، ما را برکت داده است، اما یکی از برکات کلیدی، کار او با ما در دعاست؛ او برای ما شفاعت میکند، وقتی که کلمات قادر به انجام این کار نیستند (رومیان۲۶:۸-۲۷) و او به ما کمک می کند تا با صمیمیت، اتکا، و احترام به خدا نزدیک شویم و او را آَبّای خود، خطاب کنیم.

Thoughts on Today's Verse...

The first vocalizations of many babies are the syllables "ab, ab, ba, ba." Not surprisingly in Jesus' day, that was the name babies used for their fathers. When God saved us, he gave us his Spirit. The Holy Spirit blesses us in many ways, but one of the key blessings is his work with us in prayer. He intercedes for us when words won't do (Romans 8:26-27) and he helps us approach God with familiarity, dependency, and respect as we call God our Abba.

دعای من

اَبّا پدر،از تو بسیار متشکرم برای محبت نمودنم، نجات دادنم، و دعوت نمودنم به خانواده خودت. برای وجود روح القدس از تو ممنونم، کسی که در حال حاضر کمکم میکند تا افکار، کلمات، و احساساتم را با تو درمیان بگذارم. ای پدر عزیز سپاسگزارم از اینکه به من توانایی میدهی تا اونی باشم که تو می خواهی. به اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Abba Father, thank you so much for loving me, saving me, and inviting me into your family. Thank you for the Holy Spirit, who is helping me right now as I share my thoughts, words, and emotions with you. Thank you, dear Father, for giving me the power to be what you want me to be. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان۶:۴

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change