اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت، تنها به زبان آورده نشده، بلکه ظاهر و آشکار شده است، محبت صبر نمی کند که اوضاع امن و آرام یا آسان شود، بلکه در قسمت کردن خودش با دیگران، پیشقدم میشود. محبت منجر به رهایی میشود، هنگامیکه همه امیدها از دست میروند. محبت، تنها نمایانگر ماهیت الهی نیست، بلکه نمایانگر کارها و بخششهای او نیز هست.

Thoughts on Today's Verse...

Love is demonstrated, not just said. Love goes ahead sharing itself instead of waiting until things are easy or safe. Love redeems when all hope seems lost. Love is not only what God is, but it is also what he does and what he gives.

دعای من

ای پدر عزیز من که در آسمانی، تشکر مرا بخاطر عشق نامحدودت بپذیر. خواهش میکنم در دیدن فرصتهای محبت کردن دیگران که تو هر روزه بر سر راهم قرار میدهی، یاریم ده. مرا بکار گیر تا محبت تو را امروز و فردا و فرداها به یک نفر نشان دهم، بنام عیسی. آمین.

My Prayer...

Thank you, dear Heavenly Father, for loving me so extravagantly. Please help me to see the opportunities to love others whom you place in my path everyday. Use me to demonstrate your love to someone today and each day that follows. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا۱۰:۴

نظرات