اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بدهى! روز ماليات. اين روز دلخواه من نيست، در مورد شما چطور؟ اما ما بدون دولت، نظم و قوانين كجا بوديم. شايد ما از نحوه عملكرد نظام خوشمان نيايد, اما اگر نظام نبود، چه اتفاقى مى افتاد. بياييد در زندگيهايمان از اشتباه بپرهيزيم و شهروندانى مطيع باشيم و از خدا بخواهيم كه كشورمان را مبارك سازد و در آن بيدارى ايجاد كند.

Thoughts on Today's Verse...

Owe! Tax day. Not my favorite, how about yours? But where would we be without government, order and laws. While we may not like how the system functions today, what if we had no system. Let's be redemptive in our living and obedient in our citizenship and ask God to bless our country and bring it revival.

دعای من

اى خداى قدوس، من از اينكه در تو آزاد هستم و به كسى يا قدرتى تعلق ندارم، متشكرم. چون من ميخواهم كه از نام تو با احترام ياد شود، از قوانين حاكم بر اين سرزمين طبق اراده تو اطاعت خواهم كرد. در عين حال، اى خداوند من مشتاقانه دعا ميكنم كه تو سرزمين ما را شفا دهى و دلهاى ما را بسوى خودت برگردى. در نام عيسى ميطلبم. آمين.

My Prayer...

Holy God, I thank you that I am free in you and belong to no one and no power. Yet because I want your name to be respected, I will obey the laws of this land according to your will. At the same time, O Lord, I fervently pray that you will heal our land and bring our hearts back to you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۶:۱۳-۷

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change