اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تصورش را بكنيد كه عيسى بشما افتخار كند! او فرمود اگر نزد ديگران، بر روى كُره زمين به خداوندى او اقرار كنيم، او در آسمان مدافع ما خواهد بود. به خداوندى عيسى اعتراف كردن همانا بيان ساده و شناخت حقيقت است. اما براى مؤمنين، بالاتر از اينست، چون در آخر زمان هر زانويى خم خواهد شد و هر زبانى به نام او اقرار خواهد نمود. براى ما اقرار نمودن به عيسى يعنى شراكت و سهيم شدن در پيروزى او.

Thoughts on Today's Verse...

Imagine Jesus being proud of you! He said if we confess him before others here on earth, he will speak up for us in heaven. Confessing Jesus as our Lord is simply acknowledging the truth. But for believers, it is more than that, since at the close of time every knee will bow and every tongue confess his name. For us, confessing Jesus is anticipating his triumph in which we will share.

دعای من

خداى توانا، پسر تو خداوند من است. من او را بخاطر جانبازيش كه منجر به رهايى من شد، دوست ميدارم و ميستايم. او را سپاس ميگويم زيرا بر مرگ پيروز شد. من از فيض جانبازانه و پيروز او در شگفتم. عيسى خداوند است. عيسى خداوند است. ميدانم كه طنين آن در گوشهايت خوش آهنگ است، پس بار ديگر آنرا تكرار ميكنم، عيسى خداوند منست. تو را بخاطر بزرگيت كه حاضر شدى چنين فداكارى اى بكنى، ميستايم. در نام خداوند و نجات دهنده خود، عيساى نجّار، اين تشكرات را تقديم ميكنم آمين.

My Prayer...

Mighty God, your Son is my Lord. I love him and praise him for his redeeming sacrifice. I thank him for his conquest of the grave. I marvel at his sacrificial and triumphant grace. Jesus is Lord. I know it sounds sweet in your ears so I say it again, Jesus is my Lord. Thank you for being so great that you would be so sacrificial. In the name of my Lord and Savior, Jesus the Carpenter, I offer this thanks. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۹:۱۰-۱۰

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change