اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وراى منظور اوليه اين كلمات، ما امروز ميدانيم كه نجات دهنده ما سوار بر اسب سپيد با پيروزى و قدرت بازخواهد گشت. هللوياه چه روزى خواهد بود! آنگاه دنيا براستى خواهد دانست كه عيسى مسيح، رهاننده ما، برادر و دوست، خداوند همه چيزهاست!

Thoughts on Today's Verse...

Beyond what these words were first meant to convey, we know today that our Redeemer will return as the Rider on the white horse in triumph and victory. Hallelujah, what a day! Then the world truly WILL KNOW that Jesus Christ, our Savior and brother and friend, is Lord of all things!

دعای من

شاه پيروز، خداوند ناميرا، من مشتاق روز نهايى پيروزى تو در اين دنيا هستم. تا آن روز، من دعا ميكنم كه ملكوت تو در خدمت، خانواده و زندگيم منعكس گردد. بوسيله آن سواركار بر اسب سپيد دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Conquering King, Immortal God, I look forward to the day of your ultimate triumph in our world. Until that day, I pray that your Kingdom may be reflected in my ministry, my family and my life. Through the Rider on the white horse, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ایوب ۲۵:۱۹

نظرات