اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسیاری از گروه های غیرقانونی و اشرار مدعی بودند که خدا طرف آنهاست. اعمال وحشتناکی تحت لَوایِ جنبش «مسیحیان» صورت گرفته است. با این وجود، عیسی بما گفت که ما میتوانیم مردم را از ثمرات شان بشناسیم. آنانیکه در طلب نیکویی و از بدی متنفر هستند، و آنانیکه رحمت و انصاف را بجا می آورند، کسانی هستند که خدا با ایشان است. بیایید این ادعا را که حضور خدا با ماست با حضور خصوصیات الهی در زندگی مان تطبیق دهیم!

Thoughts on Today's Verse...

Many illicit and evil groups have claimed to have God on their side. Horrific things have been done under the disguise of a "Christian" movement. Jesus, however, told us we could recognize people by their fruit. Those who seek good and abhor evil and those who practice justice and mercy are the ones who have God with them. Let's make sure our claim of God's presence is matched by the presence of God's character in our lives!

دعای من

ای خدای قادر مطلق و ای پدر مهربان، بخاطر حضورت در زندگیم از تو سپاسگزارم. خواهش میکنم هنگامیکه به گناه و خودخواهی اجازه میدهم که جای تو را در زندگیم اشغال کنند و ملامت بر نام تو می آورم، مرا عفو نمایی. با روح قدوست مرا تقویت کن تا همچون فرزند پاک تو زندگی کنم و خصوصیات عادله تو را به جهان نشان دهم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty God and loving Father, thank you for your presence in my life. Please forgive me when I let sin and selfishness crowd you out and bring reproach to your name. Empower me with your Holy Spirit to live as your holy child while displaying your righteous character to the world. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عاموس۱۴:۵

نظرات