اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی، کامل، بی عیب، قدوس، عادل ، و پاک بود. با این وجود، او آن چیزی شد که ازش متنفر بود، یعنی گناه. چرا او چنین کاری را انجام داد؟ زیرا که او به ما عشق میورزید و میخواست که ما امروز به آن چیزی که او هست، یعنی به عدالت خدا تبدیل شویم.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was perfect, spotless, holy, righteous, and clean. Yet he became what he hated, sin. Why would he do such a thing? Because he loved us and wanted us to be what he is today, the righteousness of God.

دعای من

ای پدر مهربان و قادر مطلق، از تو تشکر میکنم برای اینکه مرا بوسیله قربانی عیسی پاک و مقدس ــ و عدالت خودت میگردانی . ای منجی عزیز، برای پرداخت چنین بهای سنگین، از تو متشکرم، تو نه فقط جانت را بر روی صلیب فدا کردی، بلکه تبدیل به گناهِ من شدی و قصور مرا بر خودت حمل نمودی. ای پدر عزیز، تمامی حمد از آن تو و برای نقشه تو و ای عیسای عزیز تمام تشکرات و جلال از آن تو و برای محبت جانبازانه توست. آمین.

My Prayer...

Almighty and loving Father, thank you for making me holy — your righteousness — by the sacrifice of Jesus. Thank you, dear Savior, for paying such a horrible price, not just by dying on the cross, but also by becoming my sin and carrying away my guilt. All praise to you, dear Father, for your plan, and thanks and glory to you, dear Jesus, for your loving sacrifice. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۲۱:۵

نظرات