اندیشه ها در مورد آیه امروز...

وعده ملاکی۶:۴ این است که دل پدران و فرزندان را به سوی همدیگر برگرداند. بیایید این وعده را در خانه های خویش با تشویق و اصلاح نمودن بچه های مان در حالیکه بین این دو عمل توازن برقرار میکنیم، تحقق بخشیم. نگذاریم که ایمان ما بحدی با قوانین و محدودیتها تؤام باشد که بچه های ما نتوانند که عزیز ما هستند و ما از آنها بسیار خشنودیم! و آنقدر به آنها آزادی بیش از اندازه ندهیم که بچه های ما احساس عدم اطمینان کنند و فکر کنند که در مورد آنها غفلت شده است. بیایید دلهای مان را بسوی ایشان برگردانیم و دعای ما این باشد که خدا دلهای ایشان را به سوی خانه هایشان، به سوی شما و به سوی کلیسا برگرداند!

Thoughts on Today's Verse...

Malachi 4:6 promised that fathers and children would be reunited in heart. Let's make that true in our homes by nurturing and correcting our children — with a balance between nurture and correction. Let's not make our faith so full of rules and restrictions that it becomes impossible for our children to hear that they are our beloved children, with whom we are very pleased! Let's not grant so much freedom that our children feel neglected and uncertain. Let's turn our hearts toward them and pray for God to turn their hearts toward their home with us and their home with you!

دعای من

ای خداوند خدای قادر مطلق، اَبّا پدر، سرزمین ما زیر لعنت است چونکه بسیاری از پدران، از نظر جسمانی و روحانی، فرزندان خود را ترک کرده اند. لطفن والدینی را بخصوص پدرانی را برخیزان که میان وظایف محبت نمودن، تشویق کردن و اصلاح نمودن تعادل برقرار کرده بطوریکه سرزمین ما شفا یابد و فرزندان ما عشق و فیض تو را بشناسند. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

O Lord God Almighty, Abba Father, our land lies under a curse because so many Fathers have spiritually and physically abandoned their children. Please raise up parents, especially fathers, who will balance the challenging tasks of love, nurture, and correction so that our land may be healed and our children may know your love and grace. In Jesus name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان۴:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change