اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه لحن ترغیب کننده پولس در اینجا بسیار عالی است، ما باید به نحوه این ترغیب بطور خاصی توجه کنیم. ما در دوره ای زندگی میکنیم که دائمن ما را زیر فشار قرار داده تا بر نسخه چیزهایی که ناب، تازه، یا اصلاح شده هستند تأکید کنیم. اما ما در زندگی مان بعنوان مسیحیان، معرفت و شناخت ما از اطاعت مان فراتر میرود. پس بیشتر از اینکه ما دوست داشته باشیم فکر بکنیم، ما نیازمند یادآوری کردن به همدیگر هستیم که داریم کاری را بدرستی انجام میدهیم و فقط بطور ساده بگوییم،«کاری که داری انجام میدهی خوب است؛ فقط به کاری که داری میکنی ادامه بده!»

Thoughts on Today's Verse...

While Paul's exhortation here is excellent, it is the style of the exhortation we should especially notice. We live in an age where we are constantly pressured to emphasize the novel, new, or improved versions of things. But in our lives as Christians, our knowledge always exceeds our obedience. So more often than we like to think, we need to remind each other of what we are doing right and just simply say, "Hey, you're doing well; just keep doing what you're doing!"

دعای من

ای پدر امین، تو را سپاس میگویم زیرا تو به کارهای خوبی که من انجام داده ام و مورد پسند تو بوده اند توجه داشته و آنها را در نزد خودت ضبط کرده ای. لطفن کمکم کن تا به انجام کارهای مورد پسند تو بهتر از پیش ادامه دهم، تا تو خشنود شده و جلال یابی. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Faithful Father, thank you for noticing and keeping record of the things I've done that are good and pleasing to you. Please help me to keep doing those things that please you, only better, that you may be pleased and glorified. In Jesus name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تسالونیکیان ۱۱:۵

نظرات