اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این برای من شگفت آور است که شیطان چطور از «گناهان گلوله نقره ای» ما باخبر است ــ آن گناهانی که میتواند بطور خاص ما را زخمی و از خدمت کردن برای عیسی بازدارد. خود را قلبن بسپارید و از خدا بخواهید که شما و خانواده تان، و آن شخص ثالث را از حملات شریر محافظت کند.( شخص ثالث کسی است که شما در خفا و در دعای روزانه تان، از او پشتیبانی میکنید).

Thoughts on Today's Verse...

It's amazing to me how Satan knows our "silver bullet sins" — those sins that can especially wound and disable us from the work of Christ. Commit in your heart to ask God to protect you, your family, and one other person (you'll silently and daily support in prayer) from the attacks of the evil one.

دعای من

ای پادشاه توانمند و پیروز، دشمنانت را در زیر پاهایت له کن و مرا رها ساز و عزیزانم را از حملات سرکوبگر و نتایج دهشتناک گناه برهان. نه تنها مرا بیامرز و پاکم بساز، بلکه دل مرا نیز پاسبانی کن تا توان خدمت کردن به تو را بازیابم، آنهم با اشتیاق وافر و قدرت. در نام پرتوان عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Mighty and Triumphant King, crush your enemies under your feet and liberate me and those I love from the oppressive attacks and the horrible consequences of sin. Not only forgive and cleanse me, but please guard my heart so that I might gain strength to serve you with passion and power. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم تسالونیکیان ۳:۳

نظرات