اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما داراى چه چيزى ماندگار هستيد؟ نه چندان زياد — عشق شما به خدا و به فرزندان او، پرستش هايى كه به او تقديم ميداريد، و كلاميكه بوسيله روح القدس، انبيا، و پسرش عيسى بما گفته شده است. در همين چيزهاى كم، سرمايه گذارى كنيد و هرگز بدون اميد و بركت و حقيقت ماندگار بسر نخواهيد برد!

Thoughts on Today's Verse...

What do you have that will last? Not much — the love you have for God and his children, the praise you offer him, and the Word he has spoken to us through his Spirit, the prophets, and his Son Jesus. Invest in these things and you will never be without lasting truth, blessing, and hope!

دعای من

خداى جاودانى و پدر مهربان، بمن حكمت بده تا تشخيص دهم چه چيزهايى براستى ماندگار هستند و من در آنها سرمايه گذارى نمايم. من ميخواهم زندگيم را بر اساس عوامل فساد ناپذير بنا كنم. تو را ميستايم زيرا عيسى را فرستادى تا بمن حقيقت جاودان را آموزش دهد. من ميخواهم كه از گفتار و زندگى وى پيروى كنم. مرا جورى بركت ده و كمك كن كه براستى زندگى كنم. در نام عيسى، رهاننده جاودانى خويش دعا ميكنم. آمين

My Prayer...

Eternal God and loving Father, give me wisdom to discern what is truly lasting and invest my life in them. I want my life built on things that will never suffer decay. Thank you for sending Jesus to teach me truth that will last. I want to be obedient to his words and his life. Bless me in ways that help me live a life that is true. In the name of Jesus, my eternal Savior I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۳۵:۲۴

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change