اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در گستره بى پايان كائنات ما، با ميلياردها ستاره اش، كه سياره كوچك آبى رنگ ما مثل يك دانه شن بسيار ريز در ساحل درياست، خدا هر يك از ما را بصورت فردى ميشناسد. چنين شناخت و معرفتى بنظر عالى و در عين حال غير واقعى مينمايد، اما واقعى است! خدا محبتش را در عيسى بما نشان داده است تا بما خاطر نشان مند كه نه تنها ما را ميشناسد، بلكه براى ما فكر ميكند و خواهان بازگشت ما بسوى خويش است.

Thoughts on Today's Verse...

In the immense expanse of our universe, with its billions upon billions of stars, where our own tiny blue planet is but a small speck of sand on an inestimable seashore, God knows us each personally. Such knowledge it too wonderful to be true, and yet it is! God has shown us his love in Jesus to remind us that he not only knows us, but he cares for us and longs to bring us to himself.

دعای من

اى خداى بزرگ آسمانها، تو را ميستايم زيرا در حاليكه بخش كوچكى از كار بزرگ تو در كائنات هستم، تو بمن توجه و رسيدگى ميكنى. عشق تو ماوراى فهم من است و در ضمن مرا به هيجان مى آورد از اينكه من روزى تو را در فيضت روبرو خواهم ديد. در نام عيسى تو را ميستايم. آمين.

My Prayer...

O Great God of the heavens, thank you for caring for me when I am such a small part of your great work in the universe. Your love is beyond my comprehension and yet it thrills me to know that in your grace one day I will see you face to face. In Jesus' name I praise you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ارميا ١٧:٣٢

نظرات