اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى بما يادآورى ميكند كه"هر روز صليب خود را برداشته و او را پيروى نماييم." راه راستى، انتخابى روز به روز است. اگر او را عمدن در مركز زندگيمان و اولويت اول در همه تصميماتمان قرار ندهيم، از آن زندگيى كه او ما را به آن خوانده است، كمى فاصله خواهيم گرفت. هر تصميمى كه بدون آگاهى از خشنودسازى او گرفته شود، تصميمى است كه او را در حاشيه زندگيمان قرار ميدهد. پس بياييد دلهايمان را بر او متمركز كنيم و راه او را انتخاب نماييم، راه راستى و راه زندگى، و دلهايمان را بر انجام اراده اش متمايل و تنظيم نماييم.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus reminded us to "pick up your cross daily and follow" him. The way of truth is a daily choice. To not seek to intentionally put him at the center of our life, the top priority in all of our decisions, is to slip a little bit further away from the life he calls us to lead. Any decision made without consciously seeking to please him is a decision to place him at the periphery of our lives. So let's set our heart on him. Let's choose his way, the way of truth, the way of life, and set our hearts on doing his will.

دعای من

پدر آسمانى، تصميم امروز من اينست كه تو و راستى تو را پيروى نمايم. چشمانم را بگشا تا راستى تو را ببينم و نيز دلم را باز كن تا مطابق راستى تو با تداوم و با اشتياق زندگى نمايم. من امروز دوباره تصميم ميگيرم كه تو را با تمام دل، روح، فكر و تواناييم پيروى كنم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Heavenly Father, I choose to follow you and your truth today. Open my eyes that I may see your truth and open my heart that I may live it with consistency and passion. I decide today, again, to follow you with all my heart, soul, mind, and strength. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۳۰:۱۱۹

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change