اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ثروت ما و راستى ما از كلام خدا ( كتاب مقدس) سرچشمه ميگيرد. كتاب مقدس، راهنمايى خدا براى ما است تا از دامهاى مضر ابليس اجتناب كنيم و در زندگى مباركى كه خدا براى ما ميخواهد، زيست كنيم. بجاى اينكه كلام خدا را اوامرى محدود كننده ببينيم، لازمست كه به آن بعنوان هديه عشق بنگريم و ارزش آنرا بسيار والاتر از ثروتها بدانيم.

Thoughts on Today's Verse...

Our treasure and our truth come from Scripture. Scripture is God's guidance for us on how to avoid Satan's harmful traps and to live God's blessed life. Rather than seeing God's Word as limiting, we need to see it as a gift of love and to value it more highly than riches.

دعای من

خداى پاك، تو را سپاس باد بخاطر كلام مكتوبت، كتب مقدسه قوم تو. من ميخواهم كه راستى تو در زندگيم زنده باشد همانطور كه در دل و انديشه ام هست. در نام پسرت عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Holy God, thank you for your written Word, your people's Scripture. May your truth come alive in my life just as it does in my heart and mind. In the name of your Son Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ١٤:١١٩

نظرات