اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه عیسی از حواریون خود پرسید که آیا آنها نیز مثل بقیه او را ترک خواهند کرد٬ جواب پطرس عالی و قوی است. او میدانست که سرچشمه راستی کجاست! او آن صدای بالای کوه را شنیده بود که میگفت٬« این است پسر حبیب من؛ او را بشنوید!» او شاهد بود که چگونه سخنان عیسی واقعیت را تغییر میدهد و تمام موانع را برای رسیدن به راستی و عشق الهی را از میان برمیدارد. در واقع٬ او به این شناخت دست یافته بود که کلمات حیات ابدی را پیش کس دیگری نمیشود پیدا کرد! شما چطور؟ شما دارید به چه کسی گوش میدهید؟

Thoughts on Today's Verse...

When Jesus asked his disciples if they would leave him like everyone else had, Peter's response is powerful and great. He knew where truth originated! He had heard the voice on the Mountain saying, "This is my Son, whom I love; listen to him!" He had seen Jesus' words change reality and destroy barriers to God's love and truth. Indeed, he knew that there was no one else who had the words of eternal life! So who are you listening to?

دعای من

خدای قادر مطلق٬ ممنونتم برای اینکه عیسی را برای من دست یافتنی نمودی. عیسی کمکم میکند تا گستره کامل محبت تو را ببینم. عیسی مرا یاری میدهد تا به درک کامل تری از پیامت برسم٬ پیامی که در مورد تمایل تو برای نجات من و تعلق گرفتن من به تو است. من میخواهم که همواره برای دست یافتن به راستی٬ فیض٬ تازگی٬ و امید٬ نزد عیسی بیایم. من نمی خواهم که کس دیگری غیر از منجی مصلوب خودم٬ عیسی٬ خداوندم باشد. امروز٬ ای پدر٬ در آن قسمت هایی از زندگیم که هنوز کاملاً آنها را به خداوندی پسرت تسلیم ننموده ام٬ با من به ملایمت برخورد کن. در نام گرانقدر عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, thank you for making Jesus so accessible to me. Jesus helps me see the full extent of your love. Jesus helps me more completely understand your message about wanting to redeem me and make me your own. I want to always come to Jesus for truth, grace, refreshment, and hope. There is no other one that I want to be my Lord except my crucified Savior, Jesus. Today, Father, gently confront me in those areas where I have yet to fully yield to your Son's lordship in my life. In the precious name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۶۸:۶

نظرات