اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تعداد دل نگرانیها زیاد است و بنظر می رسد که حول و حوش زمان پرداخت صورت حسابها بیشتر هم میشود٬ اینطور نیست؟ عیسی بیادمان می آورد که ارزش جان از خوراک یا پوشاک والاتر است. پرسش اصلی این است که آیا ما می توانیم اینطوری زندگی کنیم که جان ارزشمندتر از خوراک و پوشاک است. ما خیلی آسان گول می خوریم٬ مثل عیسو که حق نخست زادگیش را به یک کاسه آش فروخت. بیایید ما آنچه را که گرانبهاست به وسوسه هایی که منجر به گرفتاری و دشواری میشوند و یا به چیزهایی که ارزش ابدی ندارند٬ نفروشیم.

Thoughts on Today's Verse...

Worries are many and they all seem to crowd in around bill time, don't they. Jesus reminded us that life is more than food or clothes. The real question is whether we can live like life is more than food and clothing. We get deceived so easily, like Esau who sold his birthright for a bowl of soup. Let's not sell out what is precious for the allure of what will most likely end in difficulty and entanglements or at the very least doesn't have eternal value.

دعای من

ای پدر پر از فیض٬ خودخواهی و ترس را از دلم بزدا. من میدانم که تو از پیش٬ عالی ترین هدیه تمام اعصار را برایم تدارک دیده ای. خواهش میکنم که در پیروی از خود و اراده ات مرا یاری دهی و نگذاری که حضور تو در زندگیم با چیزهای دیگر مسدود نشود. در نام عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Generous Father, banish fear and selfishness from my heart. I know you have already provided the most incredible gift of all time. Please help me pursue you and your will and not the things that choke out your presence in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۲۵:۶

نظرات