اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کسانیکه از ضعفا، رنجدیدگان، یا سازشکاران سؤ استفاده میکنند، نیازمند دانستن این مطلب هستند که خداوند عملکردهای ایشان را می بیند و ایشان را مسئول میداند. آنانی که در تنگی هستند باید ایمان خود را به خدا حفظ کنند، و اعتمادشان بر این باشد که او می بیند، و به وضعیت ایشان علاقه مند است و در زمان درست، کمکش را خواهد فرستاد. ماهایی که در این دو طبقه بندی نمی گنجیم، باید در جهت رستگاری و برکت دادن آنانی کار کنیم که با دشواریها و سختیها روبرو هستند.

Thoughts on Today's Verse...

God abhors those who take advantage of people who are powerless, who are going through a series of difficulties, or who are in compromising situations. Those who exploit the needy, week, poor, or disadvantaged must know that God sees their actions and will hold them accountable. Those who are in distress must keep their faith in God, trusting that he sees, cares, and will send his help at the right time. Those of us who fit neither category need to be working for the deliverance and blessing of those who are facing difficulties and hardships.

دعای من

ای خدای فیاض، خواهش میکنم آن افرادی را که می دانم در دوران تنگی و دلشکستگی هستند برکت بده. لطفاً مرا در خدمت کردن به آنان بکار بگیر. اما درعین حال ای پدر عزیز، آنها را از روح خودت پر بساز تا برای تحمل آن مشکلات، نیرو و شهامت داشته باشند. آنها را با نجاتی مبارک بساز که واضحاً از جانب توست، تا همه فیض تو را بشناسند و تو را جلال دهند. در اسم عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Gracious God, please bless several people I know who are in times of real distress and heartbreak. Please use me to minister to them. But please, dear Father, fill them with your Spirit so they will have the strength and courage necessary to endure. Bless them with deliverance that is clearly from you, so that all will know your grace and give glory to you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱۴:۱۰

نظرات