اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما لایق آن فیضی که بدان نیازمندیم نیستیم! ما هیچ حقی نداریم تا درباره آمرزش خداوند فکر کنیم! ما دلیلی نداریم برای اینکه توقع نجات الهی را داشته باشیم! اما در مسیح، خدا به ما عشق و سخاوت بی نظیر خود را نشان داده است. ما میتوانیم با اطمینان، رحمت او را درخواست بکنیم و فیض، آمرزش، و نجاتش را دریافت نماییم—- نه به این خاطر که ما استحقاقش را داریم، بلکه بخاطر نام پرجلالش و آنچه که او هست.

Thoughts on Today's Verse...

We don't deserve the grace we need! We have no right to presume God's forgiveness! We have no reason to expect divine deliverance! But in Jesus, God has shown us his incredible love and generosity. We can confidently call out for his mercy and receive his grace, forgiveness, and deliverance — not because we deserve it, but because of who he is and for the sake of his glorious name.

دعای من

ای خدای قدوس و عالی، من به فیض و بخشش تو نیازمندم.من به نجات تو از دام وسوسه کننده احتیاج دارم. بدون توانایی و رحمت تو، من مطمئناً شکست خواهم خورد. فیض روز افزون تو نسبت به من، باعث حمد تو شود. آمرزش تو که بر من بفراوانی باریده، دیگران را نیز بسوی حرمت نهادن تو بکشاند. رهانیدن من از دام وسوسه کننده، نامت را جلال دهد. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Holy and awesome God, I need your grace and forgiveness. I need your deliverance from the tempter's snare. Without your power and mercy, I will surely fail. May the grace you extend to me bring you praise. May the forgiveness you lavish on me bring others to honor you. May your deliverance of me from the tempter's snare bring glory to your name. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۹:۷۹

نظرات