اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سموکی خرس دهه ۶۰ که یکی از آگهی های تبلیغاتی در این دوره بود، میگفت: «تو تنها میتوانی از سوختن جنگل جلوگیری کنی!» اصولاً، این همان گفته مرد حکیم است در مورد غیبت. ما می توانیم از میزان گرما بکاهیم، روی آتش آب بریزیم، و بگذاریم که دعوا متوقف بشود. چگونه؟ از غیبتهای کوچک که بنظر جالب می آیند صرفنظر کنیم، از اشاعه کنایه های مخرب سرباز زنیم، و نخواهیم که یک شایعه زشت را زنده نگه داریم. بدون غیبت، تلخی ناشی از دشمنی میتواند حل بشود و رابطه ها ترمیم میشود.

Thoughts on Today's Verse...

Ol' Smokey The Bear said: "Only you can prevent forest fires!" Basically, that's what the Wiseman says about gossip. We can turn down the heat, douse the fire, and let the quarrel die. How? By not supplying juicy morsels of gossip, by ditching the urge to spread destructive innuendo, and by refusing to keep alive an ugly rumor. Without gossip, the bitterness of a rivalry can dissolve and relationships can mend.

دعای من

ای خداوند، مرا ببخش برای زمانهایی که غیبت در مورد دیگران را زنده نگه داشته ام و یا از چنین مکالماتی لذت برده ام. لطفاً آنهایی را برکت و شفا بده که من در موردشان بدگویی کرده ام و موجب زخمی شدنشان شده ام. به من آن قدرتی را بده که فقط حرفهایی را بزنم که مفیدند، شهامتی را به من بده که روابطی را که با سخنان نسنجیده خود خراب کرده ام، مرمت کنم، و آن حکمتی را به من عطا کن تا بدانم چطور آنانی را که در طلب انتشار شایعات هستند دلسرد کنم. در نام عیسی اینرا میطلبم. آمین.

My Prayer...

Forgive me, O God, for the times I have kept gossip alive or have entertained the conversation of a gossip. Please bless and heal those whom I have wounded with my participation in gossip. Give me the strength to say only what is helpful to bless others, the courage to mend the relationships that I have damaged because of reckless words, and the wisdom to know how to discourage those seeking to spread gossip. In Jesus' name I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۲۰:۲۶

نظرات