اندیشه ها در مورد آیه امروز...

منشأ کتاب مقدس از کجاست؟ برطبق کتاب مقدس و انجیل، چه چیزی پایه ایمان ما را تشکیل میدهد؟ پطرس از ما میخواهد که بفهمیم که انبیا عهد قدیم از دستورالعمل های خصوصی خود برای درست کردن نبوّتها استفاده نکردند. در عوض، آنها تنها نسبت به آنچه که خدا در درونشان انجام میداد، حرکت میکردند و پاسخ میدادند، نه به آنچه که خودشان میخواستند انجام بدهند یا بگویند. آنها انسان بودند، اما پیام آنان کلام الهی بود چون روح االقدس آنان را به حرکت در می آورد تا سخن بگویند و آنان را در سخن گفتن رهبری می نمود. و این باعث میشود آنچه که ما در کتاب مقدس از انبیا داریم، پر ارزش تر گردد: به ما همان کلمات خدا داده شده است! ( دوم تیموتائوس ۱۷:۳-۱۶)

Thoughts on Today's Verse...

Where did Scripture come from? What is the basis of our faith in the Bible and the Gospel? Peter wants us to realize that the prophets of ancient times didn't bake up their own private recipes for their prophecies. Instead, they could only move and respond to what God was doing in them, not what they themselves wanted to do or say. They were human, but their message was God's word because the Holy Spirit moved them to speak and guided their words. This makes what we have in Scripture from the prophets more than precious: we are given the very words of God! (cf. 2 Timothy 3:16-17)

دعای من

ای خدای قادر مطلق، من از تو تشکر میکنم برای اینکه افرادی معمولی را الهام بخشیدی تا کلام خارق العاده تو را به زبان روزمره و عمومی به ما برسانند. از تو سپاسگزارم برای انتقال این پیام مهم به ما از طریق کتاب مقدس و محفوظ داشتن آن در زمانهای جفا، سختی، و مخالفت. لطفاً از همان کتب مقدسه استفاده کن تا یک بیداری جدید را در قلبم و در سرزمین مان شعله ور سازی. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, thank you for inspiring ordinary people to give us your extraordinary message in common, everyday language. Thank you for delivering that essential message to us in the Bible and preserving it through times of persecution, hardship, and opposition. Please use those same Scriptures to ignite a whole new revival in my heart and throughout our land. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم پطرس ۲۱:۱

نظرات