اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این پیام در رابطه با مسیح از جانب زکریا، روز نجات خداوند را پیش بینی میکند. بسیاری از مردم، از تمام نقاط دنیا خواهند آمد تا رحمت الهی را بطلبند. قوم خدا در دلهای خود، یک عبارت کلیدی خواهند داشت: « بیایید برویم و حضور خدا را بطلبیم؛ من نیز میروم؛ چرا تو نیز به من نمی پیوندی؟» بعنوان ایمانداران، ما میدانیم که عیسی به این جهان آمد، جان سپرد، و از میان مردگان برخاست. ما میدانیم که او برای رهایی آنانیکه براستی او را میشناسند و از او پیروی میکنند، خواهد آمد. بیایید از دیگران بخواهیم که به ما بپیوندند و با همدیگر در جشن عظیم فیض و نجات بهنگام بازگشت ثانوی او شرکت کنیم!

Thoughts on Today's Verse...

This Messianic message from Zechariah anticipates the day of the LORD's redemption. Many different peoples, from all over the world, will come looking for the great mercy of God. God's people will have one key phrase on their hearts: "Let's go seek the presence of God. I'm going; why don't you join me?" As believers, we know Jesus has come, has died, and has been raised from the dead. We know Jesus is returning with salvation for all who truly know and follow him. Let's ask others to join us in going to the great celebration of grace and salvation at his return!

دعای من

پدر مهربانم، من حضورت را روز به روز میطلبم. بدون راهنمایی، عشق، پاکی، و راستی تو، من سرگشته و گمشده ای بیش نیستم. با این آگاهی که تقدیر من با تو رقم خورده، من مشتاق و در آرزوی روزی هستم که تو را روبرو ببینم، مثل بچه ای که روی پدرش را می بیند. خواهش من این است که مرا به سمت آنانی رهبری کنی که تو را نمی شناسند، اما تو را جستجو میکنند. به من آن چشمانی را بده تا آنها را ببینم، گوشهایی که صدای ایشان را بشنوم، و حکمتی که بدانم چگونه فیض تو را با آنها درمیان بگذارم. مرا بکار گیر تا این افراد را برای ملاقات با تو در روز عظیم نجات که تؤام با آمدن پسرت خواهد بود، آماده سازم. در نام عیسی مسیح خداوند خود می طلبم. آمین.

My Prayer...

Loving Father, I seek your presence daily in my life. Without your guidance, love, holiness, and truth, I would be lost and confused. Knowing that my destiny is with you, I look forward to seeing you face to face as your child. Please lead me to those who do not know you, but who are seeking you. Give me eyes to see them, ears to hear their cry, and wisdom to know how to share your grace. Use me to prepare them to meet you at the great Day of Redemption that is coming with your Son. In the name of Christ Jesus my Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of زکریا ۲۱:۸

نظرات