اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس رسول بعد از فهرستی از رفتارهای ناپسند و جرائم که همگی نادرست و رایج بودند، گفتار خود را با کلماتی باورنکردنی از فیض خدا به پایان میرساند. ما همه تمایل به زندگی در سرزمین«من اینطوری بودم» داریم. برای بعضی از ماها، کارهایی که در گذشته انجام داده ایم، بهانه ای می شود که با احساسات خوش لیکن متکبرانه دیروز زندگی کنیم. پولس آیات ۴-۹ باب سوم رساله به فیلیپیان را به این گروه مینویسد. برای گروه دیگری از ما، زخمها و گناهان گذشته مان به کوله باری مملو از پاره سنگها تبدیل میشوند که ما آنها را برای بقیه عمرمان بدوش میکشیم. ما آن«پاره سنگهای کهنه» را از توی کوله پشتی در می آوریم و آنها را بار دیگر مورد بازرسی قرار میدهیم و خودمان را عذاب میدهیم. ما از آنها بعنوان مدارکی دالّ براینکه نمی توانیم در زندگی مان پیشرفت کنیم، استفاده می نماییم. پولس در این بخش از کلام خدا، ما را به نحوی باشکوه بیدار می سازد. در مسیح، دیگر کوله بارها و پاره سنگها وجود ندارند. ما پاک هستیم! ما تقدیس شده ایم! ما از هر خطایی مبرا شده ایم. چگونه؟ چرا؟ چه کسی؟ قربانی و پیروزی عیسی و کار قدرتمند روح القدس.

Thoughts on Today's Verse...

Following a list of vices, both scandalous and common, Paul finishes with this incredible word of grace. We all have a tendency to live in the land of "I-used-to-be." For some of us, our past accomplishments become our excuse to live in the arrogant afterglow of yesterday. Paul wrote Philippians 3:4b-9 for this group. For others of us, the wounds and sins of our past become the bag of rocks we drag with us through the rest of life. We take those "rancid rocks" out and inspect them once again to our misery. We use them as proof of why we can't move on with our lives. What a glorious awakening Paul gives us in this passage. In Christ, there are no more bags and no more rocks. We're clean! We're made holy! We're declared innocent of any wrongdoing. How? Why? Who? The sacrifice and triumph of Jesus and the powerful work of the Holy Spirit.

دعای من

ای پدر مرا ببخش، برای خوشگذرانیدن با دیروز، تباه کردن امروزم، و کدر ساختن فردایم. در تمایلم برای زیستن در سرزمین«من اینطوری بودم» به کمکت احتیاج دارم. به ما آن شهامت را بده تا باور کنم که تو گذشته مرا در جای مناسبی قرار داده ای و می خواهی که امروز در من کاری تازه و پرجلال انجام دهی، کاری پرجلال و پر از فیض تا تو را تکریم و مرا نجات دهد! به اسم عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

My Prayer...

Forgive me, Father, for lingering on yesterdays, ruining my todays, and clouding up my tomorrows. Help me with my tendency to live in the land of "I-used-to-be." Give me the courage to believe that you have put my past in its proper place and want to do a new glorious thing in me today, a glorious and gracious thing that brings you honor and me salvation! In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول قرنتیان ۱۱:۶

نظرات