اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کتاب مقدس بارها بیادمان می آورد که ما در جنگی روحانی با نیروهای قدرتمند و بیرحم شرارت هستیم( افسسیان۱۰:۶-۱۲). ما باید از هر ظاهر شریرانه ای اجتناب کنیم. ما نباید خود را درگیر مسائل شیطانی و کار او بگردانیم. اما ما همچنین لازم است که بخاطر بسپاریم که خداوند ما بزرگتر از شیطان و فرشتگان شریر اوست. او امین است. او ما را به دشمن مان وا نخواهد گذاشت. او به ما قدرت خواهد بخشید و ما را از حمله محافظت خواهد کرد، اگر به او اجازه دهیم!

Thoughts on Today's Verse...

The Bible repeatedly reminds us that we are in a spiritual war with forces that are strong, malicious, and evil (Ephesians 6:10-12). We should steer clear of every appearance of evil. We shouldn't involve ourselves in anything related to Satan and his work. But we also need to remember that our Lord is greater than Satan and all of his evil angels. He is faithful. He will not abandon us to our enemy. He will strengthen us and protect us from attack if we will let him!

دعای من

ای خدای قادر مطلق، از تو متشکرم برای دادن پیروزی بر شیطان به من، از طریق قربانی پسرت، قیام او از مردگان، و بازگشت موعود او که مرا با خود به خانه آسمانیم خواهد برد. خواهش میکنم مرا قوی کن و به من توانایی بده تا بر وسوسه غلبه کرده و با تجربه های فریبنده شیطان مقاومت کنم. ای خداوند، تو تنها کسی هستی که من میخواهم بپرستمش، خدمتش کنم، و مطیع او باشم. تمام جلال و حرمت تا ابدالآباد از آن تو است، در نام مسیح. آمین.

My Prayer...

Almighty God, thank you for giving me victory over Satan through the sacrifice of your Son, his resurrection from the dead, and his promised return to take me home to heaven. Please strengthen me and empower me to overcome temptation and resist the deceptive enticements of the Evil One. O Lord, it is only you that I want to worship, serve, and obey. To you belongs all glory forever, and ever, in the name of Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم تسالونیکیان ۳:۳

نظرات