اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امانت و قابل اعتماد بودن خدا، توسط کتاب مقدس آشکار میگردد. ما خود، آنرا تجربه نموده ایم. در واقع، ما این وعده خدا را بسیار مهم میدانیم، مخصوصاً زمانهایی که اوضاع آنطور که «باید» پیش نمیرود. پس زمانیکه شیطان قصد لغزانیدن ما را با وسوسه ها دارد و یا ما ضعیف و عاصی هستیم، آیا این به ما تسلی نمیدهد که امکان آمرزش و پاک شدن مجدد برای ما هست؟ خدا از ما میخواهد که گناه خود را آن چیزی بنامیم که او می نامد. ( «اعتراف کردن» از نظر لغوی به این معنا است «گفتن همان چیزهایی» که خدا در مورد آن میگوید!) خدا به نحو عجیبی، کاری بیشتر از آمرزش ما انجام میدهد. او همچنین ما را پاک میسازد. ما مجدداً نو و تازه، خالص، و مقدس گردیده ایم! و این فراتر از امانت و عدالت است؛ این سخاوت و مهربانی کامل است.

Thoughts on Today's Verse...

God is faithful! Scripture declares it. We've experienced it. In fact, we cherish this promise from God, especially when things don't turn out as they "should." So when Satan does trip us with temptation, or when we are weak or rebellious, isn't it comforting that we can be forgiven and made clean again? God wants us to call our sin what he calls it. (To "confess" literally means to "say the same" thing about it as God does!) Incredibly, God does more than forgive us. He also cleanses us. We're made new, fresh, pure, and holy once again! That is more than being faithful and just; that's being downright gracious.

دعای من

ای پدر، من کلماتی را برای بیان تشکرات خودم بخاطر آمرزش فیاضانه ات و پاک کردن خودم پیدا نمیکنم. من عمیقاً برای ضعفهایم، لغزش هایم، و عصیانم متأسف هستم. من عمیقاً برای ناامید کردن تو، پشیمانم. من از تو ممنونم برای اینکه مرا به حضور خویش دوباره می پذیری و بیادم می آوری که من فرزند محبوب تو هستم. لطفاً مرا تقویت کن تا شکست های خودم را پشت سر گذاشته و در قدوسیت پسرت عیسی، کاملاً بالغ شوم. در نام او دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

I do not have the words, Father, to express my appreciation for your gracious forgiveness and cleansing of me. I am deeply sorry for my weakness, my stumbling, and my rebellion. I deeply regret disappointing you. Thank you for welcoming me back into your presence and reminding me that I am your beloved child. Please empower me to grow past my failures and to mature more fully into the holiness of your Son, Jesus, in whose name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۹:۱

نظرات