اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا ما حقیقتاً علیرغم«گرفتاریها یا دشواریها یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر» فاتحان ( پیروزمندان ) هستیم؟ آری! این اطمینان نهایی یک مسیحی است. هیچ چیز نمیتواند ما را از محبت خدا در مسیح جدا سازد. شیطان و متحدانش می توانند بدنهای ما را بکشند، امور مالی ما را تباه سازند، باعث رنج کشیدن بدنهای ما شوند، و در صدد نابود کردن روابط ما برآیند. با این وجود، شیطان نمی تواند قلبهای ما را که تسلیم عیسی شده اند را تسخیر کند. و هنگامیکه دلهای ما به مسیح تعلق دارد، آینده ما نیز متعلق به اوست! قبر خالی عیسی ما را مطمئن میسازد که آینده ما با او پرجلال، پیروزمند و بی انتها خواهد بود.

Thoughts on Today's Verse...

Are we really conquerors despite "trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword"? Yes! That is the ultimate Christian assurance. Nothing can separate us from God's love in Christ. The Evil One and his allies can kill our bodies, ruin our finances, wrack our bodies with pain, and seek to destroy our relationships. However, the Evil One cannot have our hearts when they are surrendered to Jesus. And when our hearts belong to Jesus, so does our future! The empty tomb of Jesus assures us that our future with him is glorious, victorious, and unending.

دعای من

ای خداوند، چشمانی به من بده تا ببینند، و قلبی تا ایمان داشته باشد که پیروزی عیسی بر مرگ، پیروزی من نیز هست! من نمیخواهم از امید، ایمان و عشق خویش منحرف شوم، آنهم توسط دشواری های زندگی. در عوض، من می خواهم که شهادتی زنده باشم بر قدرت، پیروزی، و فیض تو. در نام عیسی، و برای جلال تو زندگی و دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Give me eyes to see, O God, and a heart to believe that Jesus' victory over death is my victory, too! I don't want to be derailed from my hope, faith, and love by the difficulties of life. Instead, I want to be a living testimony to your power, victory, and grace. In Jesus' name, and for his glory, I live and pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۳۷:۸

نظرات