اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار کی بود که خواهر یا برادری نوایمان در مسیح را یافتید و به آن شخص عزیز گفتید که کارهایی را که انجام میدهند، درست است؟ آیا فکر نمی کنید که این کار خیلی طول بکشد و شما باید همین امروز آنها را مطلع سازید؟ بیایید خود را بیشتر وقف تشویق کردن و تأیید نمودن دیگران در مسیح بکنیم و همینطور خدا را برای وجود این عزیزان شکر نماییم.

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you found a new brother or sister in Christ and told that precious person all the things they were doing right? Don't you think that's too long, and that you should let them know today? Let's be more committed to encouraging and affirming others who are in Christ as well as giving thanks to God for them.

دعای من

ای شبانِ نجات دهندهٔ جان های گمشده، برای وجود نوایمانان مسیحی در کلیسای خود و در زندگی خودم از تو ممنونم. آنها را مبارک ساختو و از شریر ایشان را برهان و ما (فرزندانت) را، خواهران و برادران ایشان را بکار بگیر تا برای کمک و تشویق آنان در دسترس باشیم و آنها را در مسیر کمال در مسیح یاری دهیم. در نام قدوس مسیح عیسی، خداوندم می طلبم. آمین.

My Prayer...

Saving Shepherd of lost souls, thank you for the new Christians in our church and in my life. Bless them and protect them from the Evil One and use us, your children and their brothers and sisters, to be there to help and encourage them on their journey to perfection in Christ. In the holy name of Christ Jesus, my Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم تسالونیکیان ۳:۱

نظرات