اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«شکایت و همهمه نکنید!» ما بطور طبیعی این دو عمل را با پاکی و بی عیب بودن مرتبط نمیدانیم. پولس بطرز خارق العاده ای به فیلیپیان نزدیک بود و آنان را بخوبی میشناخت. او از ضعف ها و معایب ایشان آگاه بود. او همچنین از قدرت مخرب شکایت کردن و همهمه نمودن بر زندگی اجتماعی از مسیحیان فعال مطلع بود. بیایید امروز هشدار او را جدّی گرفته و به آن توجه کنیم، زیرا که شاهد بر فروپاشی کلیساها بوسیله روحیه منفی و بی تفاوتی فرهنگ حاضر در تمام عرصه ها هستیم.

Thoughts on Today's Verse...

"Don't complain or argue!" We don't normally associate these things with purity and blamelessness. Paul was extraordinarily close to the Philippians and knew them well. He knew their weaknesses and shortcomings. He also knew the destructive power that complaining and arguing have on the life of an otherwise vibrant community of Christians. Let's heed his warning today, as we see church after church taken under by the negative and cynical spirit that pervades modern culture.

دعای من

ای خداوند، مرا ببخش و از روحیه مباحثه و همهمه پاکم بساز. لطفاً با روحت مرا تقویت نما تا از گفتارم تنها برای برکت دادن و بنا نمودن استفاده کنم و نه برای نابود کردن یا دلسرد نمودن. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Forgive me and cleanse me, O God, from my argumentive spirit. Please empower me with your Spirit to use my speech only to bless and to build up, never to tear down or discourage. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

نظرات