اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما با هدف و منظور خاصی انتخاب شده ایم. ما از تاریکی گناه بیرون کشیده شده ایم و به ما نور عجیب نجات داده شده است تا بتوانیم دیگران را یاری رسانیم. همانطور که می بینید، ما برکت یافته ایم تا برکت باشیم و به ما نور بخشیده شده تا آنرا بر دیگران بتابانیم. مهمتر از همه، ما خوانده شده ایم تا توجه سایرین را به سوی کسی که تنها نور حقیقی و ماندگار است ـــ خدای قادر مطلق معطوف نماییم!

Thoughts on Today's Verse...

We are chosen with a purpose. We are brought out of the darkness of sin and given the wonderful light of salvation so we can help others. You see, we are blessed to be a blessing and given light to shine to others. Most of all, we are called to point others to the one, true, never-interrupted light — Almighty God!

دعای من

ای پدر مهربان و اقداس، من از تو تشکر میکنم بخاطر عطای نورت که بوسیله آن تاریکی را از دلم بیرون راندی. برای اینکه من بخشی از قوم خاص تو هستم —- یک کاهن، بخشی از امت مقدس تو هستم، فرزندی که به تو تعلق دارد، در من نسبت به این حقایق احترامی عمیق و مقدس برانگیزان. بعلاوه، فیض تو برای نجات دادن من، در تمایل تو برای بکار گرفتن من برای اهداف پرجلالت ظاهر شده است. من بخاطر نجاتت از تو متشکرم. در نام عیسی منجی خود دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Most holy and loving Father, thank you for giving me your light to push darkness out of my heart. Stir in me a profound and holy awe at being made part of your special people — a priest, a part of your holy nation, a child belonging to you. Your grace to save me is further demonstrated in your desire to use me for your glorious purposes. Thank you for your salvation. In the name of my Savior, Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول پطرس ۹:۲

نظرات