اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پر واضح است که این بخش از کتاب مقدس را سکروج پیر (شخصیت خسیس کتاب سرود کریسمس یکی از نوشته های معروف چارلز دیکنز) ندیده بود! خدا همواره برای فقرا سهمی را کنار میگذارد. در این موقع سال که بسیاری از مردم به افراد بیچاره توجه بیشتری دارند، بیایید تقویم های خود را باز کرده و هفته ای را برای سخاوتمندی بطور خاص در ماههای مِه و آگوست اختصاص دهیم و دل خود را برای سخی بودن در تمام اوقات بسپاریم. باشد که بخشندگی و رسیدگی به اشخاص بیچاره فقط به سالی یکبار محدود نشود!

Thoughts on Today's Verse...

This is clearly a passage old Scrooge hadn't seen! God has always set aside a provision for the poor. In this time of the year when many people world over take special time to look after those who are less fortunate, let's open our date books and schedule a week to dedicate time for special generosity in May and in August to go with a heart committed to be generous all the time. Let's not let generosity and concern for those less fortunate be a once a year thing!

دعای من

ای خدا و پدر عزیز، برای تمام عطایای عالی مهربانی و فیضت از تو تشکر میکنم. لطفا دل مرا برانگیزان تا همانطور که تو به دیگران رسیدگی میکنی، من نیز چنین کنم. لطفا کمکم کن تا این روح توجه و مراقبت را در تمام سال، زنده و فعال نگه دارم و تنها محدود به ایام کریسمس نباشد. در نام عیسی تقاضا میکنم. آمین.

My Prayer...

For all of your wonderful gifts of kindness and grace, I thank you, dear Father and God. Please stir my heart to care for others as you do. Please help me keep that spirit of concern alive all year long and not just around Christmas time. In Jesus' name I ask this. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تثنیه ۱۹:۲۴

نظرات