اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا برکات عظیم و بیشماری در عیسی به ما بخشیده است. با این وجود، خدا مشتاق است تا برکاتی مضاعف به ما بدهد. چرا؟ خدا می خواهد ما را مبارک سازد چون... او خدایی سخاوتمند است... چون او پدر مهربان ما است... چون این طبیعت او است... چون او می خواهد که ما شبیه او باشیم! خدا برکتمان میدهد تا برای سایرین یک برکت باشیم!

Thoughts on Today's Verse...

God has blessed us so much in Jesus. Yet God longs to bless us even more. Why? God longs to bless us because ... he is a generous God ... because he is our loving Father ... because that is his nature ... because he wants us to be like him! God blesses us to be a blessing to others!

دعای من

ای خداوند، تو به نحو فزاینده ای مرا برکت داده ای. از اینرو یاریم ده تا فرصت هایی را که تو هر روزه برایم فراهم میسازی را ببینم و دیگران را برکت دهم. مرا به کانالی برای جاری شدن برکاتت تبدیل کن. در نام خداوند خود عیسی مسیح میطلبم. آمین.

My Prayer...

You have so richly blessed me, LORD, so please help me see the opportunities you build into each day for me to bless others. Make me a conduit of your blessings. I pray this in the name of Jesus Christ my Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۱۰:۹

نظرات