ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను సాధారణంగా బైబిల్ లో 'కనీయుండెను ' అనే మాటలను "త్వరగా చదివేస్తా" (మీకు తెలుసా, బైబిల్లోని వంశావళిని గూర్చి). కానీ, ఈ రోజు తిరిగి వెళ్లి మత్తయి 1: 1-17 చదివి, దేవుని ప్రేమ, దయ మరియు విశ్వాసం ఆ తరాలన్నిటిలోనూ కొనసాగడమే కాకుండా, ఆ తరాలలో ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశీర్వదించి, పోషించుకున్నాయని గుర్తుచేసుకుందాం. అతను గతంలో చేసినట్లుగా, దేవుడు తన కుమారుడు మరియు మన రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన తిరిగి రావడానికి ఎదురుచూస్తున్న ఈ రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాడు.

Thoughts on Today's Verse...

I usually "speed read" through the 'begats' (you know, through the genealogies in the Bible). But, let's take time today to go back and read Matthew 1:1-17 and be reminded that God's love, mercy, and faithfulness not only continued through all of those generations, but also blessed and nurtured each of those generations. As he has done in the past, God will do so even more in the days ahead as we await the glorious return of his Son and our Savior, the Lord Jesus Christ.

నా ప్రార్థన

మార్పు మరియు నమ్మదగని ప్రపంచంలో, ప్రియమైన తండ్రీ, నిశ్చయంగా, స్థిరంగా మరియు నమ్మకంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి ఒక్కరూ నా నుండి లేదా నాలో నుండి ఏదో కోరుకుంటున్నట్లు అనిపిస్తున్న సమయంలో, ప్రియమైన తండ్రీ, నన్ను పదేపదే మరియు స్థిరంగా ఆశీర్వదించినందుకు ధన్యవాదాలు. పర్వతాల కంటే ఎక్కువ శాశ్వతమైన మరియు చాలా అందమైన సూర్యోదయం కంటే మహిమాన్వితమైనందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో, మీ కుమారుడు మరియు నా మహిమకు కారకుడు. ఆమెన్

My Prayer...

In a world of change and undependability, thank you, dear Father, for being sure, steadfast, and faithful. In a time when everyone seems to want something from me or out of me, thank you, dear Father, for repeatedly and consistently blessing me. Thank you for being more enduring than the mountains and more glorious than the most beautiful sunrise. In the name of Jesus, your Son and my glory. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 100:5

మీ అభిప్రాయములు