ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇతర ప్రదేశాలలో క్రైస్తవుల గురించి విన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా పరిస్థితులు మరియు సమయాలు కష్టంగా ఉన్న చోట, లేదా వారు విశ్వాసంలో కొత్తవారు అయితే అటువంటివారికొరకు ఉద్దేశపూర్వకంగా, మరియు కావాలని వారి కోసం ఈ ప్రార్ధనను చేద్దాం!

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రి దయచేసి లోకమందంతట క్రీస్తులో ఉన్న నా సహోదరసహోదరీలను ఆశీర్వదించుడి.దాడి కింద ఉన్నవారిని , అణచివేతను ఎదుర్కోనుచున్నవారిని బలోపేతం చేయండి.మీ కుటుంబానికి నూతనమైన వారికి పరిణితి కలిగించండి.సందేహాన్ని,అనిశ్చితిని ఎదుర్కొంటున్న వారికి జ్ఞానోపదేశమును కలిగించండి.దయచేసి ఈరోజు మీరు వారిని శాంతితో ఆశీర్వదించండి.యేసు నామమున నేను దీనిని అడుగుచున్నాను .ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు