ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అపకీర్తి మరియు సాధారణమైన దుర్గుణాల జాబితాను గూర్చి మాట్లాడక పౌలు ఈ అద్భుతమైన కృపా వాక్కులతో ముగించాడు. మనమందరం "నేను అలావుండే వాడిని ఇలావుండేవాడిని " అనే పదాలు వాడే లోకంలో జీవిస్తున్నాము . మనలో కొంతమందికి, మన గత విజయాలు నిన్నటి అహంకారపూరిత జీవించడానికి సాకుగా మారతాయి. ఈ గుంపును ఉద్దేశించి పౌలు ఫిలిప్పీయులకు 3: 4 బి -9 రాశాడు. మనలో ఇతరులకు, మన గతంలోని గాయాలు మరియు పాపాలు జీవితాంతం మనతో వచ్చే రాళ్ళ సంచిగా మారతాయి. మేము ఆ "పులిసిన రాళ్ళను" బయటకు తీసి, వాటిని మరోసారి మా కష్టాలతో పరిశీలిస్తాము. మన జీవితాలతో ఎందుకు ముందుకు సాగలేము అనేదానికి రుజువులుగా వాటిని ఉపయోగిస్తాము. ఈ ప్రకరణములో పౌలు మనకు ఎంత అద్భుతమైన మేల్కొలుపు ఇస్తున్నాడు. క్రీస్తులో, ఎక్కువ సంచులు లేవు మరియు రాళ్ళు లేవు.మనము శుభ్రంగా ఉన్నాము! మనము పవిత్రంగా తయారయ్యాము! ఏదైనా తప్పు చేసినందుకు మనము నిర్దోషులుగా ప్రకటించబడ్డాము . ఎలా? ఎందుకు? ఎవరు? అది యేసు యొక్క త్యాగం మరియు విజయం మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తివంతమైన పని.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా నిన్నటిలో గడిపినందుకు, నా నేటిని నాశనం చేసినందుకు మరియు నా "రేపటిని " మేఘావృతం చేసినందుకు నన్ను క్షమించు. "నేను అలావుండే వాడిని ఇలావుండేవాడిని " అనే ధోరణిలో నివసించే ఈ లోకంలో నాకు సహాయం చెయ్యండి. మీరు నా గతాన్ని సరైన స్థలంలో ఉంచారని మరియు ఈ రోజు నాలో ఒక క్రొత్త మహిమాన్వితమైన మరియు , మీకు గౌరవం మరియు నాకు రక్షణ తెచ్చే అద్భుతమైన మరియు దయగల విషయముతో కూడిన పనిని చేయాలనుకుంటున్నారని నమ్మడానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి! యేసు నామంలో మీకు నా ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు