ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని ప్రజలు మరియు దేవుని పరిచర్యలు నిరంతరం దాడి గురిఅవుతున్నాయి . సాతాను తన రాజ్యం దోచుకుంటున్నప్పుడు చూస్తూ ఊరుకోడు. అయితే ఈ పరిచర్యలో ముందు వరుసలో ఉన్నవారు ఒంటరిగా పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వారికి సహాయం చేయవచ్చు. వారి కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం ద్వారా మీరు "పోరాటంలో చేరవచ్చు". HEARTLIGHT.org మరియు VerseoftheDay.com అను కార్యక్రమాలలో రక్షణ కోసం, శక్తి కోసం మరియు జ్ఞానం కోసం మాకు నిజంగా మీ ప్రార్థనలు అవసరమని నాకు తెలుసు. మీకు తెలిసిన ఇతరులకు ఇలాంటి ప్రార్థనలు అవసరం. డబ్బు కంటే, వెన్ను తట్టడం కంటే, అపకీర్తి లేదా విజయం కంటే ఎక్కువగా, దేవుని సేవకులు మరియు దేవుని పనికి మీ ప్రార్థనాపూర్వక మద్దతు అవసరం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు సార్వభౌమడగు దేవా , దయచేసి ఈ రోజు నా హృదయంలో ఉన్న ఈ సేవకులను ఆశీర్వదించండి మరియు రక్షించండి మరియు శక్తివంతం చేయండి ... యెహోవా, దయచేసి మీ సంఘము యొక్క పరిచర్యలను , సేవకులను మరియు మిషనరీలను ఆశీర్వదించండి మరియు దయచేసి ప్రియమైన దేవా ,యేసు నామము కోసం అణచివేత మరియు హింసకు గురవుతున్న మీ పిల్లలను విడిపించండి . దేవా, నీకే సమస్త శక్తి, ఘనత, కీర్తి. నా జయించిన రాజు పేరిట, చంపబడిన మీ గొర్రెపిల్ల నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు