ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్నిసార్లు మనము "మనలను మనము పెద్దదిగా వూహించుకున్నపుడు " , ప్రకృతి వైపరీత్యము, ప్రపంచ యుద్ధం, తీరని వ్యాధి, ఆర్థిక మాంద్యం లేదా విస్తృతమైన సామాజిక రుగ్మతలతో తగ్గించబడుతాము . మన అహంకారం మన రాబోయే విపత్తులను అంచనా వేస్తుంది. ఇక్కడ పనిచేసేటప్పుడు మన విశ్వం యొక్క సాధారణ సూత్రం ఉందా? ("నాశనానికి ముందు గర్వము నడుస్తుంది .") లేదా ఇది పనిలో దేవుని చురుకైన క్రమశిక్షణనా? రెండు ప్రశ్నలకు నేను సమాధానం "అవును!" అని అంటాను . దేవుడు మరియు అతని ప్రపంచం రెండూ మన జీవితాల గురించి మనం నియంత్రించలేనివి చాలా ఉన్నాయని గుర్తుచేస్తాయి. అయితే, ఈ ప్రకరణం సాధారణ సూత్రాలకు మించినది మరియు ఇది మానవ అహంకారం తొలగించబడి, తప్పుడు దేవుళ్లందరూ అదృశ్యమయ్యే అంతిమ రోజును గురుంచి హామీ ఇస్తుంది. ఆ రోజున, దేవుని పిల్లలు సంతోషించి ఆనందిస్తారు! అప్పటి వరకు, మన దేవునితో వినయంగా నడుద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes when we get "too big for our britches," we find ourselves humbled by a natural disaster, world war, incurable disease, economic depression, or widespread social disorder. Our arrogance can be a predictor of our own impending disasters. Is there a general principle of our universe at work here? ("Pride goes before a fall.") Or is this the active discipline of God at work? I guess the answer is "Yes!" to both of these questions. Both God and his world remind us that there is so much about our lives we can't control. This passage, however, goes beyond the general principles and it promises an ultimate day when human arrogance will be eliminated and all false gods disappear. On that day, God's children will rejoice and be glad! Until then, let's walk humbly with our God.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి నన్ను సున్నితంగా చేయండి . నేను చాలా గొప్పవాడిని అయినందున మీ ఉనికి గురించి నాకున్న గొప్ప భావాన్ని కోల్పోవటానికి నేను ఇష్టపడను. నా మీద లేదా నేను ప్రేమిస్తున్న వారిపై విపత్తు తీసుకురావడానికి నేను ఇష్టపడను. నీ దయ పట్ల ప్రశంసల నుండి నాకు మీకు అవిభక్త హృదయాన్ని ఇవ్వండి. ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Dear Father in heaven, please humble me gently. I don't want to lose my keen sense of your presence by becoming too full of myself. Neither do I want to bring disaster upon myself or those I love. Give me an undivided heart of devotion to you out of appreciation for your grace. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యెషయా 2:17-18

మీ అభిప్రాయములు